Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0098 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
98
F a L. G ADELLA A v Te r , he 6T:„ 37 aof'
Ploeg, te Bolsward; C. Scherer, te Amsterdam; A. Broen, te Enschede; J. W. Hilbrander, te Haarlem. Eere-leden: Ds. J. W. Berkelbach van der Sprenkel, te Rotterdam; Ds. Otto Schrieke, te Enschede; Ds. P. J. Ros- cam Abbing, te Arnhem. Rechtsk. adviseur: Mr. R. D. Campo, te 's-Gravenhage. Afd. Zeist Opgericht 3 October 1904. Erkend bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1905. Bestuur: H. Prinsen, le Voorz.-Se- cretaris; G. de Roder, Th. van Rooijen. le Penningm. Doel der vereeniging is: a, het aankweeken van liefde voor hetEvan- gelie der Nederl, Herv, Kerk en voor Vor- stenhuis en Vaderland, b, het bevorderen op christelijke wijze van de stdffeiyke belangen der leden, Ziekenfonds onder-afd. var de afdeeling Zeist van den Chr. Nat. Werkmansbond. G. de Roder, Voorz.; Secretaris; E. Becker, Penningm. en W. van Driel, begrafenis-commissaris. Coop. Ver. „De Eendracht." W. Verboom, Voorz.; K. Kirpen- stein, Seer.; Joh. Verschuur, Penning- meester; A. van Sprakelaar; H. v. Tel- lingen en H. Prinsen, leden. Woningbouw. Afd. van den Chr. Nat. Werkmansbond. A. van 't Hoenderdaal, Voorz.; J. v. den Brink, Seer.; G. v. Tellingen, Pen- ningmeester; W. v. d. Top, commissa- ris.
Chr. Arbeiders-Vereeniging „van Hoogstraten" te Zeist. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 Mei 1915. Opgericht 10 December 1914. Bestuur: J. H. v. d. Hof Jr., Voorz.; J. B. Kion, 2e Voorz.; J. A. v. Eck, Seer., Emmastraat 48; O. G. Pothoven,
le Penningm. en J. E. Rieffe, 2e Pen. De Ver. stelt zich ten doel: a. het aankweeken van Liefde voor het Evan- gelie, en voor Vaderland en Vorstenhuis en voor de Ned, Herv, Kerk, b. het behartigen van de belangen van het Godsrijk in het algomeen en van de Ned, Herv, Kerk in het bijzonder, c. het bevorderen van de geestelijke en stof- felijke belangen harer leden, Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel: a, door de verbreiding harer beginaelen by monde en geschrilten, b, het geregeld houden van vergaderingen ter bespreking van vo^rkomendehuishoudeiyke zaken en de belangen der leden en ter be- hartiging van onderwerpen van godsdien- stigen, zedelijken en maatschappelijken aard, c, door bij gerezen geschillon tusschen arbei- ders en patroons in verzoenenden geest een oplossing te zoeken, d, door het vormen van fondsen om ingeval van ziekte, werkloosheid of andere orastan- digheden de leden te vrijwaren voor gebrek, door alle wettige middelen die niet in strijd zullen zijn met het beginsel en doel der vereeniging. a. een afdeeling „Co5peratie" beoogende aan hare leden te verschaffen: brandstoffen en levensmiddelen van goede kwaliteit voor matigen prijs.
Begrafenisonderneming „Patrimonium" en Chr. Arb. Ver. „van Hoogstraten". Bestuur: J. Gerrits, Voorz.; J. A. v. Eck, Emmastra 48, Seer. Bouwvereeniging „ChristeIijke Arbeiders-Vereen. Arbeidersbelang" te Zeist. Bestuur: H. A. Swagers, voorz.; J. Bouret, Secr.-Penningm.; H. K. Esko, H. van Elst, commissarissen; F. van Tellingen, J. B. Kion en Ds. M. Baren- drecht.
Ned. Werkl. Verbond „Patrimonium". Opgericht Sept. 1877. Hoofdbestuur: P. van Fliet, Eere- • Voorz., Utrecht; C. Smeenk, le Voor- zitter, Arnhem; G. Baas, le Secret., Amsterdam; J. Douwes, 2e Voorzitter, Amsterdam; W. J. Bossebroek, 2e Se cret., Amsterdam; M. H. Lutter, Penningmeester, Utrecht; J. den Hol lander, Alg. Adj., 's-Gravenhage.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer