Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0099 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
99
COMFOREN - KOOKPLATEN - BOUTEN VOOR OAS EN ELECTRISCH
75 Centr. Bur. Prinsengracht 415, Am sterdam. Afd. Zeist 30 leden. EereVoorzitter: Ds. W. Verhoef Nz. Eere-lid: G. M. Luiting. Bestuur: Joh. Teela, le Voorzitter; D. v. Hansum, 2e Voorz.; J. Oerrits, Tollenslaan 1, Seer.; H. v. de Bij, 2e Seer.; H. v. Rennes, Jac. v. Lennepl. 22, le Penningm.; H. Heger, 2e Pen- ningm.; W. Heger, bibliothecaris en a'g. adj. Vereen. t. verb, der Volkshuisvesting „Patrimonium". Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 21 Aug. 1914. Stamkapitaal f 2185.—. J. Terpstra, Voorz.; A. Verdonk H.Gzn., Secretaris-penningm.; W. Ver- boom, bestuurslid. De eigendommen der Vereeniging in totaal 36 woningen zijn gelegen aan de Jac. van Lenneplaan en Tollenslaan. Coop. Verbr. Vereen. „De Eendracht". Voorheuvel 73 Opgericht door de Afd. Zeist van Patrimonium en den Ned. Chr. Werkl. Bond. Bestuur: W. Verboom, Voorz.; H. Kirpenstein, seer.; Joh. Verschuur, pen ningm.; H. v. Tellingen en A. v. Spra- kelaar; H. Gerrits, alg. adj. Cotnmissie van Toezicht. J. Bakker; G. Karelse; W. v. d. Meij; H. Prinsen en W. van Dijk. Bouwvereeniging „Volkshuisvesting". Opgericht 1 Dec. 1910. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 11 Febr. 1911. Bestuur: A. van Dijk, Voorzitter; G. v. Wandelen, secretaris; J. Bode, A. C. v. Dieten en Th. J. van der Poel, leden. S. A. de Graaf, Krugerlaan 63 admi-i nistrateur.
Zeister Amateur Fotografen-club. Opgericht 1925. Bestuur: J. J. Janse, le voorzitter; J. van Veen, 2e Voorz.; F. Frijlink, Secretaris, Kroostweg 116; G. van de Flier, Jac. v. Lenneplaan, Penningm.; J. van Woudenberg, Bibliothecaris. R. C. Werklieden-Vereenlging „St. Jozef". Afd. Zeist en Omstreken. Opgericht 1 Maart 1912. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 Aug. 1902 No. 39. Vereenigingsge- bouw, Driestlaan No. 46. Geopend: elke dag ook Zondags. Bestuur: A. C. v. Dieten, Voorzitter; J. J. v. Engelen, oude Arnh. weg 143, Secretaris; Th. J. v. d. Poel, Pen- ningmeester; G. Willemsen, Vice- Voorzitter; J. Bode, 2e Secretaris; A. v. d. Brink, 2e Penningm.; G. v. Wan delen, Commissaris v. Explotatie; H. A. Wieggers, Adviseur. Doel: Bevordering der Godsdienstige en Maatschappelijke belangen der leden, Ondersteuningsfonds bij Ziekte. Onder- afd. van „St. Jozef" te Zeist. Bestuur: P. Bosboom, Voorzitter; Jac. v. Dieten, Secretaris, Schaepman- laan 30; A. van Zanten. Ziekengeld f 5,— en f 7,50 per week gedu- rende 13 weken 'sjaars, Spaarkas. Onder-afd. van „St. Jozef", te Zeist. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 Oct. 1909. Stbl. No. 252, bijvoegsel 1350. Bestuur: A. C. van Dieten, Voorz.; E. H. Carree, Const. Huygenslaan 17, Secretaris; P. Bosboom, Penningm.; A. J. Mens en A. v. Dijk commissarissen. Iederen Zaterdag van 6—7 uur gele- genheid tot belegging en terugont- vangst van Spaarpenningen. Rente bijschrijving geschiedt in Mei.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer