Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0444 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
444
Fa! A nCI I A A Voorheuvel 37 Zeist L. Tel. 68 en 308
Bladz
Coop. Productie- en Verbruikersvereeniging „Excelsior" 26 Dagelijksch bestuur der gemeente 9 ,,De Echo", Mondharmonicavereeniging .... 25 Eeredienst 18 Fanifarecorpsen i 24 Finaneieele insteltingen ■ 28,29 Floraliavereeniging 26 Forensen, Alg. bond van 31 Geitenfok-vereeniging 26 Geldersche Credietvereen. 28 Gem. Chr. Zangver. „Euphonia" ..... 25 Gemeentebelangen — Vereen voor 24 Gemeente-ontvanger 11 Gemeente-werken 11 Gemeente-politie 12 Gemeente-geneesheer ~ - 22 Gemeente-raad — Leden van 9 Gemeente-Reiniging 11 Gemeente-vroedvrouwen 22 Gem. Geneesk. dienst 22 Geneeskundigen te de Bilt 22 Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde ... 26 Gereform. kerk 18 Grafische Bond — Ned. Chr 27 Groene Kruis — Het 22 Gymmiasiekvereenigingen . 30 I let Nieuws 20 „HuIp in nood," Vereen. voor armenzorg .... 27 Lngezetenen Oe Bilt — Naamlijst der .... 33 lngezetenen Bilthoven — Naamlijst der .... 87 lngezetenen De Bilt —'gerangsohikt vlgs. straten. en wegen 77 Ingezetenem Bilthoven — gerangsohikt volgens straten en wegen .......... 124 jeugdbond voor onthouding 31 Jongelingsvereenigiingen 32 Kiesvereeniginigen 23,24 Kinder-, Herstellings- en Vacantiekolonies ... 23 K'napenvereemgiirigen 32 Kon. Ned. Meteorologisoh Iinstituut 16 Korfbalclub 30 „Kunodmesis," Politiehondendresseerclub .... 30 .Lager onderwijs 20 Landarbeidersbond, Ned. Chr 27 Land- en Tuinarbeiders, R.K. bond van .... 28 Landibouw .......... 26 Landbouwonderlinge 26 Landbouwvereeniging — Cooperatieve .... 26 Leesinrichtingen 19 Mandolineclub „Steeds beter" ...... 24 Meisjes naaikrans 27 Meisjesvereenigingen 32
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer