Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0445 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
445
Baden, Geysers, Waschtafels
Metaalbewerkersbonden „Mobilisatiekruis" — het . iMontessorischool A1 u z i ekver e enigi n gen . Nederduitscih Hervormde Kerk . Nederlandsche Middenstandsbank de Nederlandsche Padvinders — Ver. Ned. Ver. voor Huisvrouwen . Nieuwjaarscommissie .... Nijverheids-avondschool Nijverheidsschool voor meisjes . Onderwijs, I.nrichtiogen voor ' . "Onze strijd," arbeiderstooneelvereenigin Opeimbare sdholen .... Oranjevereeniging Patrimonium, Bouwvereen. Patrimonium, Chr. Werkliedenverbond .Plaatselijke Belangen," Ver. . Plaatselijke belasting .... Plaatselijke ongevallen commissie . Politieke .partijen .... Politie am'bt. in Nederland. Prov. AW. v.» Posterijen en Telegrafie, de Bilt Posterijen en Telegrafie, Bilthoven . Post Rij'ksbelastiingaiwbtenaren' . Raadscommissien .... Roomsch Katholieke Kerk . R.K. Propagandaolub „Leo XIII" Rijksbelastingen Rijkspolitie Schatters, herschatters Schietvereeniging „De Bilt" Schildersgezellen bond, Ned. Schoolgeld Schoolvjrzuim — Commissie tot wering Schoolvoeding, Commissie voor . Schoonheidscommissie Secreti'rie Secretarie — Ambtenaren ter . „St. Joseph", R. K. bouwvakarb. Bond Soc. Dem. Vrouwenclub . Spoor- en Tramwegpersoneel, Ned. Ver. Societeit „de Harmonie" Societeit „Het Rooster" Sportvereeniiigimgen Stemdistricten Tennisbanen Tooneelvereeniigmgen Tuinbouw . Tuindorp — Buurtver. Vakorganisaties .
Bond va
an
an
Ch
Bladz. 27, 28 31 21 24 18 28 31 31 27 21 22 20 25 20 30 15 27 31 13 26 23 en 24 28 17 18 12 9 19 31 13 12 10 en 12 29 28 13 20 22 11 11 11 28 24 28 32 32 29,30 10 30 25 26 31
27
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer