Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0451 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
451
COMFOREN - KOOKPLATEN - BOUTEN VOOR OAS EN ELECTRISCH
9
NAAMWIJZER van het Qemeentebestuur, Rijks-, Gemeente= en particuliere instellingen, Maatschappijen, enz.
Dagelijksch Bestuur der Gemeente. H. P. Baron van der Borch tot Ver- wolde van Vorden, Burgemeester, be- noemd 1 Juni 1927. De Burgemeester beheert Publieke werken, Qem. Reiniging, Plantsoenen enz. Dr. W. van Everdingen, wethouder van Onderwijs, tevens waarnemend burgemeester. H. Troostheide, wethouder van Fi- nantien en Volkshuisvesting. Mr. A. Pronk van Floogeveen, Ge- meente-Secretaris. Burgemeester cn Wethouders verga- deren in den regel Dinsdagsmorgens. Spreekuur Burgemeester: Iederen werkdag van 9y 2 —11 y 2 uur, behalve des Dinsdags. Spreekuur Wethouder van Onder wijs: Dinsdags van 9—10 uur ten Ge- nieentehuize en 's-Woensdags van 9—11 uur te zijnen huize Soestd.weg 175, Bilthoven. Spreekuur Wethouder van Finan- «en en Volkshuisvesting: Zaterdags van 914—11 ^2 uur ten Gemeente- huize. Leden van den Gemeenteraad. Jaar van aftreding 1931. G- L. Baron van Boetzelaer (C.H.) Rubenslaan 1, Bilth. Mr. M. J. de Geus (C.H.) Julianalaan 204, Bilth. H. Troostheide (A.R.) Spoorlaan 17, Bilth. J. H. de Hoog (A.R.) Waterweg 57, de Bilt O. F. M. Schimmel d x, ,, ( R K -) v - Dijcklaan 11, Bilth. P. N. Hoogland (Vrij Christ.) Kloosterl. 2 de Bilt F. M. C. Brinkman n ( Staatk - Gereform.) Juliana!. 39 Ur. W. van Everdingen (V.B.) Soestd.weg 175, Bilth.
Jhr. D. R. Gevers Deijnoot (V.B.) Soestd.weg 161, Bilth. P. Hiemstra (S.D.A.P.) Bilderdijkl. 124, Bilth. W. Vlek (S.D.A.P.) Nieuwstr. 39, de Bilt J. Vink (V.D.) Pr. Hendriklaan 2. Bilth. Jhr. J. W. Steengracht v. Oostcapelle (Gemeentebel.) Utr.weg 14, de Bilt. De Raad is dus samengesteld uit: 2 C.H.; 2 A.R.; 1 R.K.; 2 V.B.; 2 S.D.A.P.; 1 V.D; 1 Staatk. Ger.; 1 Vrij Christ.; 1 Gem. Belangen. Hierna volgt een opgave van het aantal stemmen door iedere partij bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 1927 verkregen: C. H. 641 A. R. 554 R. K. 402 V. B. 549 S. D. A. P. 650 V. D. 286 Staatk. Ger. 226 Vrij Christ. 224 Gem. Belangen 257
RAADSCOMMISSIEN. Comm. van Alg. Zaken en Publieke Werken. H. Troostheide, Wethouder-Voorz. G. F. M. Schimmel, W. Vlek, P. N. Hoogland, Leden. Commissie van Overleg. H. Troostheide, Wethouder-Voorz. G. F. M. Schimmel, W. Vlek, P. N. Hoogland, Leden. Commissie van Financien. H. Troostheide, Wethouder-Voor- zitter. Mr. M. J. de Geus, P. Hiemstra, J. H. de Hoog, Leden.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer