Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0452 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
452
F a L. GADELLAA v 7:i he 6 u 8 V 1n 7 308 St
Commissie voor het Grondbedrijf. H. Troostheide, Wethouder-Voorz. Jhr. D. R. Gevers Deijnoot, J. Vink, F. M. C. Brinkman, Leden. Schatters Gem. Grondbedriji. Q. Starink, W. R. H. v. Aalderen, de Bilt. P. J. Nanninga, Utrecht. Commissie van Strafverordeningen. Burgemeester, Voorzitter. P. Hiemstra, Mr. M. J. de Geus, J. H. de Hoog, Leden. Kanaalcommissie de Bilt-Bilthoven. H. Troostheide, Wethouder-Voorz. M. van Marwijk Kooij, Ir. H. F. Mer- tens, F. Bronsing, G. F. van den Brink, D. A. van Manen, Leden. Commissie van Toezicht op de Ar- beidsbeniiddeling, tevens Commissie van Advies inzake Werkloosheidsaan- gelegenheden. H. P. Baron van der Borch tot Ver- wolde van Vorden, Voorzitter. H. Troostheide, pi. verv. Voorzitter. C. M. A. Koot, Secretaris. M. van Marwijk Kooij, F. Bronsing, J. van Reenen, E. H. Strubbe, Leden- werkgevers. J. A. Schaafsma, B. de Geest, J. W. Beckers, H. Veldhuijzen, Leden-werk- nemers. H. Noordemeer, F. W. Olland, J. Ek- dom, M. van Santen, Pd. verv. leden- werkgevers. H. Amelink, J. Eikelboom, P. van Drie, Th. Mets, PI. verv. leden-werk- nemers.
De gemeente De Bilt is verdeeld in 6 Stemdistricten. Het Hoofd- tevens Centraal Stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezingen is gevestigd in District I (Gemeentehuis). Leden van het Hoofd- tevens Cen traal Stembureau: H. P. Baron van der Borch tot Ver- wolde van Vorden, Dr. A. Pronk van Hoogeveen, J. H. de Hoog, J. Groene- wegen, W. Vlek.
Biltsche Ophaaldienst voor Belastingen en Schoolgelden. (Opger. 3/3 '26 en Kon. Goekgek. 15/12 '26 No. 26. De Vereeniging stelt zich ten doel om, in samenwerking en overleg met het Bestuur der gemeente de Bilt, haar leden de betaling van belastingen en schoolgelden te vergemakkelijken door het ten huize van de leden te doen in- casseeren van de door hem aan ver- schillende belastingen en schoolgelden totaal verschuldigde som. De contributie bedraagt 95ct. p. j. J. Groenwegen, Voorzitter; C. M. A. Koot, Secretaris-penningm., Waterweg 42, de Bilt; H. "1 roostheide, Vice-Voor- zitter. J. C. v. Goudoever, W. Vlek, Leden. H. M. Beije (Gem. Ontvanger) Ad- ministrateur, Waterweg 61, de Bilt. G. C. Staal, Incasseerder, Waterweg 58b de Bilt.
Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Jhr. D. R. Gevers Deijnoot; P. N. Hoogland en T. Ankersmit, meer spe- ciaal belast met het votrekken van huwelijken. Mr. A. Pronk van Hoogeveen, belast met alle overige werkzaamheden. G. van Middelkoop en A. H. van Leer, plaatsvervangers.
Zegels, Leges en Registratie der extracten uit de Registers van den Burgerlijken Stand. Zijn thans ingevolge art. 32, 6e der Zegelwet 1917 vrij van zegel; als leges moet voor extract geboorte, overlijden en huwelijkstoestemming 25 ct. wor- den betaald en 40 ct. voor extract re gister huwelijken en echtscheidingen. Verzoeken tot het doen van huwelijks afkondiging en bewijzen van plaats gehad hebbende huwelijksafkondigin- gen kosteloos. Huwelijksaangiften. Huwelijksaangifte meer speciaal el- ken Donderdagmorgen tusschen 10— 1 uur.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer