Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0453 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
453
CRETONNE- EN ZIJDEN LAMPENKAPPEN :: EN VOLANTS. ::
Tarieven voor Huwelijksvoltrekkingen. Trouwen: Zaterdag en Maandag / 10.—. Woensdag en Donderdag f 25.—. Dinsdag en Zondag / 50.—. Kosteloos Maandag en Vrijdag van U'/2—121/a uur.
Plaatselijke Secretarie. Het Gemeentehuis is voor het Publiek geopend op alle werkdagen van 9 uur voorm. tot 1 uur nam. Het Bureau Burgerlijken Stand van 10—1 uur. Mr. A. Pronk van Hoogeveen, Ge- meente-Secretaris. G. van Middelkoop, waarnemend- oecretaris. Mr. P. H. Darnste Jr., commies-re- dacteur. le Afdeeling (Kamer No. 2). Burgerlijke Stand, Onderwijs, Wo- ningwet, Hinderwet, Drankwet en Pensioenen. G. v. Middelkoop, commies-Chef der afdeeling. A. H. van Leer, commies ter secre tarie. A. C. Kruijff, volontair ter secretarie. Mej. A. Wiersma, ambt. ter secreta rie. 2e Afdeeling. A. Comptabiliteit. J. A. v. Teliingen, commies-chef der Afd. (Kamer no. 1). W. C. Roose, adj. com. 2e klasse. B. Bevolking, Dienstplicht, Kieswet, Leerplichtwet, Paspoorten, Vreemde- lingendienst, Werkloosheidsverzeke- ring en Arbeidsmiddeling. (Kamer no. 8 ). C. M. A. Koot, commies ter secreta rie. D. W. Hogewind, ambt. ter secret. H. Ettekoven, bevolkingscontroleur.
Bodekamer. M. Hensen, bode.
Oenieente-Ontvanger. H. M. Beije, Gemeente-Ontvanger.
1 A. van Dulst, Deurwaarder plaatsel. belastingen. Mr. J. Scheffelaar Klots, ambtenaar ten kantore Gem. Ontv. Het kantoor van den Gemeente-Ont vanger is voor het publiek geopend iederen werkdag behalve des Zater- dags van des voorm. 9 tot nam. 1 uur. Te Bilthoven houdt de Ontvanger zittiing Dinsdag en Donderdag in het lokaal bij de Brandweercentrale (bij de politiepost) van voorm. 11 uur tot nam. l2]/ 2 uur.
Correspondentschap Arb.bemiddeling. C. M. A. Koot. Zittingsuren 9—1 uur. Gemeentehuis Kamer no. 8. Tel. 28204 of 28205. Aanplakker voor Gemeenteborden. M. Hensen, bode, Soestd.weg 77, Bilthoven.
Gemeentewerken en Bouw- en Woningtoezicht. De bureaux zijn voor het publiek ge opend des voorm. 10—12 uur. Bouw- en Woningtoezicht. H. Maaf, hoofdopzichter. G. Lagerweij, Opzichter le klasse. H. J. Schaafsma, administrateur. Gemeentewerken. A. F. Geerars, opzichter le klasse. C. J. M. v. Miltenburg, opzichter 2e klasse. H. Gassenaar, tijd. opzichter.
Schoonheidscommissie. H. Troostheide, weth. Volkshuisves- ting, Voorzitter; H. Maat; A. F. Geerars en G. Lagerweij, resp. Hoofd opzichter en Opzichters. Werklieden Gem. Werken, Reiniging en Plantsoenen. G. Pruis, gemeente-baas. J. v. der Horst, T. H. Molenaar, J. G. van Wagensveld, chauffeurs. T. van Beek, G. T. Takke, vuilnisop- halers. J. Elbers, sorteerder gemeente-vaalt. A. Methorst, A. A. Hartman, W. Ver-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer