Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0456 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
456
F a L. GADELLAA V Te r !! e 68 v l 3 sof
14
Besluit: met intrekking der desbetreffende vorige verordeningen vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing van school- gelden in de Gemeente de Bilt. Art. 1. a. Voor ieder ingeschreven leerling der scholen, bestemd voor ge- woon lager onderwijs en der scholen, bestemd voor uitgebreid lager onder wijs, wordt, behoudens het bepaalde bij art. 4 dezer verordening, een even- redig schoolgeld geheven in evenre- digheid met de inkomens zijner ouders of bij ontstentenis van beide ouders met die van den leerling zelf. b. Onder inkomen wordt verstaan de belastbare som als bedoeld in art. 37 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, waarnaar de ouders of bij hunne ontstentenis de leerling zelf in de Rijksinkomstenbelasting zijn aange- slagen. c. Onder de scholen, bedoeld in de le alinea, worden, voor zoover het bij- zondere scholen betreft, verstaan de bijzondere scholen, bedoeld in art. 88 der Lager Onderwijswet 1920. Art. 2. Het schoolgeld van de scho len bestemd voor gewoon lager on derwijs, wordt geheven over het tijd- vak van 1 Mei tot en met 30 April vol- gens onderstaande tabel: bedrag per kind. Verschuldigd
Inkomen.
1. / 800—/ 1000 / 2.60 2. ,,1000—,,1100 „ 3.— 3. „ 1100— ,,1200 ,,3.50 4. ,,1200—,,1300 ,, 4.— Wanneer een inkomen meer dan / 1300.— en hoogstens / 6000.— be- draagt, wordt voor iedere / 100.— of gedeelte daarvan boven / 1300.— f 1.-— meer geheven. Bedraagt een inkomen meer dan / 6000.— en hoogstens / 10.000.-—, dan wordt voor iedere / 100.— of ge deelte daarvan boven f 6000.— / 2.— meer geheven. Bedraagt een inkomen meer dan / 10000.—, dan wordt het schoolgeld geheven, hetwelk van een inkomen van
meer dan / 9900.-— en hoogstens / 10000.— geheven wordt. Wanneer uit een gezin twee of meer kinderen tegelijkertijd op een school van dezelfde soort schoolgaan, be draagt het schoolgeld voor 2 kinderen te zamen 160 % van het schoolgeld, hetwelk voor een kind geheven wordt; voor 3 kinderen te zamen 180% als- voren, voor 4 kinderen 200 % alsvo- ren; voor 5 of meer kinderen te zamen 220 % alsvoren. Art. 3. Het schoolgeld van de scho len bestemd voor het uitgebreid lager onderwijs bedraagt voor de personen met dezelfde inkomens vermeld in de tabel van art. 2 vijf en twintig procent meer. Art. 4. Kinderen, wier ouders of bij ontstentenis van dezen, die zelf een in komen hebben van hoogstens f 800.—, worden op de scholen, bestemd voor gewoon lager onderwijs in deze ge meente en op de scholen, bestemd voor uitgebreid lager onderwijs, toegelaten zonder betaling van schoolgeld. Art. 5. Het belastingjaar van het schoolgeld Ioopt van 1 Mei tot en met 30 April. Art. 6. De aanslagen betreffende de leerlingen, die op 1 Mei als ter school gaande zijn ingeschreven, geschieden voor 12 maanden en worden op het primitief kohier gebracht; die, betref fende de leerlingen, welke na dien da tum worden toegelaten, geschieden voor de maand van toelating en de overige nog niet verstreken maanden van het belastingjaar en worden op de aanvullingskohieren gebracht. Art. 7. Voor een leerling, die in den loop van het belastingjaar de school verlaat of overlijdt, wordt op daartoe gedaan verzoek restitutie van school geld verleend van het aantal overblij- vende maanden. Wanneer het inkomen, naar hetwelk dit schoolgeld is vastgesteld, tenge- volge van beroep tegen den aanslag in de Rijksinkomstenbelasting op een gewijzigd bedrag wordt vastgesteld, wordt de aanslag voor het schoolgeld ambtshalve gewijzigd en heeft restitu-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer