Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0463 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
463
AUTOGENE LASCH- EN SNIJ-INRICHTING VOOR ALLE VOORKOMENDE METALEN
21
Bijzondere Scholen. School met den Bijbel aan den Hessenweg te De Bilt. Jpreekuur Hoofd: Woensdag 9—11 Bestu ur: W. Top, Voorzitter; A. Ra- p X > Secretaris; Q. van Middelkoop, enningmeester; Mr. J. N. Bremmer; f Lamfers; D. van Dijk; C. van La ar; M. Mellink; J. J. Burghout. o°fd der school: J. C. van Goud- ni Hessenweg 117, de Bilt. Underwijzend Personeel. D. A. r ra <? A Sarink, J. L. Lijklema, ■ o. C. Kroon, A. Eikelenboom, Mej. Mulfer °(t"d^^ WiIlems ' Mej ' A " School met den Bijbel aan de Tuinstraat te De Bilt. m ^ C !l 00 !bestuur als van School met Bijbel a/d. Hessenweg. Hoofd der School: B. W. Loman, Looidijk 66, de Bilt. opreekuur is: voor en na elken schooltijd. Onderwijzend Personeei: Mej. J. M. ur ggraaf, H. Siemons, J. v. d. Blink. Ned. Herv. School voor Lager Onderw. a - d. Julianalaan, te Bilthoven. Bestuur: J. D. de Lind v. Wijngaar- ^ n > praeses; H. Balfoort, Secretaris; J- Y- Santen, Penningmeester. noofd: P. v. Ginkel, Spreekuur Vrij- & van 10%—113^. , r, n derwijzend Personeel: G. C. Roo- ndaal, waarn. hoofd, A. A. v. Gor- fum, Mej. j. Mullaart, Mej. W. J. . 'jer, Mej. M. G. v. d. Brink vak ond. m de nutt. -handw. School voor Lager Onderwijs te De Bilt a. d. Kerklaan. v ^ cll ooIbestuur: A. P. G. Schaepman, A - J- de Groot. Secretaris, Utr. S 1; J. H. Straathof, Penningm. V»u°° ? der School: A. van Wegen, Veldzicht, de Bilt. t ij d P ree ku ur: voor en na elken school- Onderwijzend Personeel: Mej. M. J.
de Groot, Mej. C. Smeenk en C. Kersten. R.K. School voor Lager Onderwijs te Bilthoven a.d. Gregoriuslaan. Bestuur: H. B. M. Dijckhoff, Voorz.; W. M. J. Poelmann, Secretaris; H. M. G. M. Nelissen, Penningm.; H. M. An- dree. Hoofd der School: G. J. Huls, Grego riuslaan 17. Spreekuur: voor en na el ken schooltijd. Personeel: Mej. Th. Collard, Mej. Th. Bouma. Montessorischool te Bilthoven. Voor Voorbereidend Lager en Lager Onderwijs. B. W. M. Ottevanger, Voorzitter; C. Onnen, Seer., Rembrandtlaan 38, Bilt hoven; J. Abas, Penningm.; Mevr. H. C. Buma-Geisweit v. d. Netten, Vice- Pres.; Mej. L. J. A. Nieuwenhuijsen; Mevr. de Lange-Smit; Mevr. J. Cox- Brooshoofd. Hoofd der school: Mej. E. Klinkert. Spreekuur: Maandags van 4—4.30. Vereeniging De Christelijke Bewaarschool. Het schoolgebouw is gelegen a. d. Burg, de Withstraat 14. Baronesse v. Boetzelaer-de Jonc- heere, Voorzitster; Dr. C. W. Th. Ba ron v. Boetzelaer v. Bubbeldam, Secre taris, Huize „Sandwijck" de Bilt; J. H. S. de Hoogh, Penningm., Prinsenl. 2, de Bilt. Mevr. den Tex-des Tombe; Mevr. des Tomfoe-v. Boetzelaer, Bilt hoven; Mevr. Starink-Hoogland, de Bilt, Utr. weg. Hoofd der School: Mej. J. Goedhart, Burg, de Withstraat 14, de Bilt. Het schoolgeld bedraagt / 0.60; f 0.80 en / 1.-— per maand. Nijverheids-Avondschool. Het onderwijs wordt gegeven in rechtlijnig en vakteekenen. machine- teekenen en aanverwante vakken, wis- kunde enz. De lessen zijn in de Iokalen
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer