Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0469 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
469
Gas- en Electrische Ornamenten
27
Instellingen en Vereenigingen vanArmenzorg en Weldadigheid.
Burgeriijk Armbestuur. G. L. Baron van Boetzelaer, Voorz.; G. van Middelkoop, Secretaris-Pen- fingm., Wilhelminalaan 18, Tel. 28205 of 28204; Mevr. J. van der, Krol-Kaste- le ijn; Mej. J. van Maanen—van Rhee- ?\ e n; Zuster A. E. Meijer; E. E. Gewin; **■ Th. Reijmers; Mr. J. N. Bremmer; J- Overeem; Dr. H. K. Lette. Nieuwjaarscomtnissie. G- L. Baron van Boetzelaer, Voorzit- ter ; G. van Middelkoop, Secr.-Penning- nieester, Wilhelminalaan 18 de Bilt; ■Mevr. J. van der Krol-Kastelijn; Mej. J; van Maanen-van Rheenen; Zuster A. t- Meijer. Ver. voor Armenzorg te Bilthoven „Hulp in Nood". Mevr. A. C. Ph. den Tex-des Tom- be, Nachtegaallaan 5, Pres., Tel. 26013; Mevr. I. P. C. H. v. Kuijk Baronesse v. Reede van ter Aa, Leijenscheweg 1, "enningm.; Jonkvr. C. F. I. Quarles v.
Ufford, Pr. Hendriklaan 22, Secretares- se; Mevr. L. A. M. Stolk-Crielaars, Nachtegaallaan 18; Mevr. A. M. Ba ronesse van Boetzelaer-de Joncheere, Rubenslaan 1, Tel. 26029; Mevr. J. C. Helders-Valeton, Soestdijkerweg 91 c. Jonkvr. C. Q. C. Hooft Graafland, Zon- nenheuvel, BilderdijkL, 2e Penningm. Chr. Meisjesver. „Helpt Elkander". Mevr. A. M. A. v. Boetzelaer-de Jon cheere, Rubenslaan 1. Voor meisjes v. 17 en ouder op Dinsdagavond 8 uur „de Bremhorst". Mevr. M. H. v. Steiger-Beelaerts v. Emmichoven, Rubenslaan 16. Voor meisjes van 17 jaar en ouder op Dins- dag 8 uur, Rubenslaan 16.
Meisjes-Naaikrans belast met het ver- vaardigen van goederen voor minder bedeelden. Leidster: Mevr. D. G. v. d. Zanden, Geref. Pastorie, Soestd.weg 21, de Bilt.
Christelijke Besturenbond. Afd. de Bilt. J. A. Schaafsma, voorz.; H. Alberts, lorenstraat 30, de Bilt, seer.; B. C. ooogaard, Penningm. , De bond vertegenwoordigt alle te de Bilt oestaande Christelijke vak- en werklieden or- eanxsaties. Bij dezen bond is aangesloten een bureau van rechtskundig advies. Be- stuursleden, C. van der Lek en A. La- gerweij. Tevens is gevormd een plaat- selijke Commissie van een Tuberculo- sefonds „Draagt elkanders lasten". "■ Alberts, Voorz.; B. de Geest, Pen ningm.; J. A. Schaafsma, Secretaris. Christ. Werkliedenverbond „Patrimonium". Afd. de Bilt. J. A. Schaafsma, Voorz.; H. Alberts, ^ecretaris, Torenstraat 30; J. H. de Hoog, Penningm.; G. Lagerweij; C. v. d- Lek; H. Troostheide; H. Amelink.
Vakorganisaties.
Ned. Christ. Bouwarbeidersbond. J. A. Schaafsma, Voorz.; C. v. d. Lek, Secr.-Penningm., Nieuwstraat 24, de Bilt; J. J. v. Brussel.
Ned. Christ. Landarb. Bond. Y. Reitsma, Voorzitter; B. van d. Geest, Secret.-Penningm., Leijensche weg 24, Bilthoven; M. Veldhuizen; R. Gielen. Ned. Christ. Metaalbew. Bond. Afd. de Bilt. H. J. v. d. Grift, Voorzitter; D. C. Bogaard, Secretaris, Waterweg 83, de Bilt; G. Velthuizen, Penningm., Tuin- straat 15.
Ned. Christ. Graf. Bond. Afd. de Bilt—Zeist. L. J. Staal, Voorz,; H. Grevestuik, Secretaris; H. J. Meijer, Penningm.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer