Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0470 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
470
F a I r,ADFI I A A VoorheuveI 37 Zeist I J—i. Tel. 68 en 308
28
Prov. Afd. v.d. Bond van Christ Pol. Ambt. in Ned. Afd. de Bilt—Zeist. J. Klein, Voorzitter; A. D. v. d. Haar, Secretaris, Tuinstraat 2, de Bilt. R. K. Werkliedenver. „St. Joseph." S. Pommer, Voorz.; R. Pauw, Seer., Voordorpschedijk E 75, Maartensdijk. J. Roverts, Penningm.; G. Werner, 2e Secretaris; A. A. Hartman, 2e Pen ningm. R.K. Bouwarb. Bond. S. Pommer, Voorz.; J. L. W. v. Os, Secr.-Peniningm., Nieuwstraat 120 de Bilt. R.K. Metaalbew. Bond. J. W. Willenbroek, Voorz.; A. Wer ner, Secr.-Penningm., Groenek.weg. 20, de Bilt. R.K. Bond v. Land- en Tuinarbeiders. G. Werner, Voorzitter.; A. Mulder, Secretaris, Hazenlaan 19, Bilthoven; C. Werner, Penningm. Biltsche Bestuurdersbond. W. VIek, Voorzitter; J. Verschnur, Secretaris, Nieuwstraat 3, de Bilt; Th. Metz, Penningm. Aangesloten zijn de Afdeelingen de Bilt van: Alg. Nederl. Bouwvakarbei-
dersb., Alg. Nederl. Metaalbewerkers- bond, Nederl. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel, Ned. Schildersge- zellen en Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst. De bond heeft ten doel het bijeenbrengen en bijeenhouden van de vakvereonigingen tot be- hartiging en bevordering van die industriSele en sociale belangen, welke zij met elkander gemeen hebben en die het best door hare bly- vende en georganiseerde samemverking kunnen "worden bevorderd.
Algem. Ned. Bouwvakarbeidersbond. Afd. de Bilt. P. Drie, Voorz.; D. Geurtsen, Seer., Fazantenlaan 4, Bilthoven; H. Veld- huijzen, Penningm., Hertenlaan 3, Bilt hoven. Ned. Schildersgez. Bond. Afd. de Bilt. J. Verschnur, Secretaris, Nieuwstr. 3, de Bilt, D. Kuus, Penningm. Algem. Ned. Metaalbew. Bond. Afd. de Bilt. W. Vlek, Voorzitter; J. Wallenburg, Secretaris; P. v. d. Broek, Penningm., Nieuwstraat 62, de Bilt.
Ned. Ver voor Spoor- en Tramweg personeel. A. Fenijn, Voorzitter; J. v. d. Ham, Secr.-Penningm., Tuinstraat 76, de Bilt.
Financieele Instellingen.
Geldersche Credietvereeniging. Kantoor: Soestd. weg 102. Directeur: A. L. Th. J. Vogelsang. Coop. Boerenleenbank en Spaarbank De Bilt. Centraal Bureau: Kromme Nieuwe Gracht 19, Utrecht. E. de Kruijff, Voorzitter; J. H. Poll, Seer., Bunn.weg 25; N. Vossensteijn, bestuurslid. De Raad van Toezicht is samenge- steld als volgt:
D. L. van Dijk, Voorz.; A. van der Grift, Seer, en J. T. Bos; Kassier, J. Overeem, Blauwc.weg 2, de Bilt. Zitting Vrijdagavond van 6—7 en Zaterdag van 10—12 uur Hotel Nieuwe Markt, Croeselaan. Ned. Middenstands-Spaarbank. Hoofdkantoor: Amsterdam, Heeren- gracht 580, Telef. No. 32226 (5 lijnen). *G. Calkoen, Hoofddirecteur van de Nederlandsche Middenstandsbank te Haarlem. Mr. J. W. Goedbloed, Voorzitter van * Lid van de Directie.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer