Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 5

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 5
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
5
Is onderdeel van:
Snij ders. De his t or i sche dag vond dit jaar op 7 mei 1983 plaats
op Kas teel Gr oeneveld te Baarn. De geslaagde dagexcursie naar Tiel op woensdag 18 mei
1983 trok veel belangstelling van onze cont rib uan ten. De excursiecommissie z ij dank gebrac ht. Het dagelijks bestuur vergaderde di nsdagavond 24 mei
1983 in het Slot . Tijdens deze ve rgadering werd medege- deeld dat bij brief van 8 april 1983 de Evangelische Broedergemeent e dr A. de Groo t te Zeist hee f t aangewe- zen tot lid van de Raad van Beheer in plaats van mej. A.G. Groenewegen, die ko rt tevoren had bedankt als lid. Haar past een woord van dank voor datgene wat ZlJ voor onze Sticht ing gedaan heeft. Tevens werd in deze verga- dering verslag gedaan omtrent de voo rtgang aan de wer k- zaamheden voor de Bronnenpublicatie ove r de periode 163 1-165 J. Op de ze vergade r i ng besloot het dage lij ks bestuur namens de Raad van Beheer een brief aan het college van burgemees t er en wethouders t e sturen met een pleidooi om de oude Algemene Begraafplaa t s aan de Bergweg t e Zeist en het priestergraf op het R. K. Ke rk- hof aan de Utrechtseweg te Ze i s t op de monumentenlijst te plaats en. I n verband met het 300-jarig bestaan van de Slotlaan
had van 7 t l m 28 september 1983 een tentoons telling plaa ts in het Slo t in samenwerking met de Van de Poli- Stichting. Publica ties werden verkocht en nieuwe con- tribuanten gewonnen . Aan de publica tie van het boek over de Slotlaan had onze penningmeester, de heer L. Visser, een zeer belangrijk aandeel. Door het overlijden van mej. J.C . van Heerde op 26
juli 1983 is het legaat van prof. mr J. Ph. de Monté verLoren geheel onbelast ter beschikking van onze Stichting gekomen. He t dagelijks be s tuur beraadslaagde over deze kwestie op woensdagavond 24 augustus 1983 in het Slot. In diezelfde vergadering kwam de inventarisa- tie van de verzamelingen van de freules Van de Poll aan de orde, a l smede de mogelijke bruikleen van onderdelen van deze verzamelingen aan het Rijksmuseum Het Loo . Op 3 oktober 1983 hiel drs H. L. Ph. Leeuwenberg, ver-
4
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer