Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 62

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 62
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
62
Is onderdeel van:
Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven.
a. Middelen ""11 vervoer Ie lOltie l'. Hieromtrent val t all een
te vermelden dat, ui tsluitend voor hol t ver voer vün gocderc·n, drio gerege lde di ensten bestaan op Ut rl'ch t, en Amsterdam door middel van on' rdckte jaagschuitelI or motorbootc ll. Ondern emers vall deze c1ienstE:n zÜn de Gollrs. Ekdc,m,
C. Bcorthui zen cn hot· Utrocht sche Schi etsdllliLcllvccr. /I . Middelen vm. vel'voe r te [<lmZ. Als znO(!;( lIi g di enen
vermold te word en: 10. een buurtspoorw eg van Zeis t lIaar de Bilt, in aan·
sluit.ing met de spoorwegen nnar Utrcch t, Amersfoort en Bna l'll, geëx pl oi tee rd door de Ned. Centraa l Spoorweg Mij. Het aanta l reizigers in binll enverkeer van Je Ned. COlltraal
Spoorweg Maa tschapp\i gedurende het afgeloopen jaar over den buurtspoorweg vervoerd va ll all naa r dcze gemeente, beuroeg ± 300.000, waaronder het militair vervoer niet is bcgrepen. Voorts voorziet de N. C. ti. door een gereg(;IJ en dienst
ook in best.elli ng van goederen. 2". een elt)c l,r ische spOo r( t ralJl)w e[; tussch(;n Zeis t (sta t ion)
en Utrecht, gL'öxploitcerti doo r do Ned. CûJl traa l Spoorwcg 11 a:llschuppij. Blijkcns de di ens tregeling werd gcd l1l'ende het geheelc
jaar cen haJfu ursdi ens t gereden. In het a l'ge loopcn jaar werd en langs deze IUn \'erv oe rd
ruim 701.000 personen, {daaronder ni et IJcgrepen de reizigers met abonnementskaart en. 3". electri sche t ramweg. tusschen Zeist (station) en het
s t.ation Driebergen, in exploitatie bij de Ooste r Stoomtram blaatsc happij. Het aantal ritten bcrlroeg van 1 Janua ri- 30 September gemid(lcld 6,(, cn van 1 Octouer- 31 December ge1l1iddeld 60 per dag.
56
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer