Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 49

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 49
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
49
Is onderdeel van:
schout en schepenen als Cattenbroek. Het onde rst aand artikel wil de bestaande , verspreide, schaarse aantekeningen over "De Brake ll1 tot een geheel groeperen.
Van bisschoppelijk hofgoed tot kasteel/boerderij onder het gerecht Cattenbroek Kerspe l Ze ist
De hypothese lijk t aannemelijk dat het oo rspronkelijk bisschoppelij k hofgoed geschonken is door onbekenden aan het klooster t e Windesheim 7), dat binnen de moder- ne devotie een grote invloed heeft gehad. Het klooster lag in de buurt van de stad Zwolle in het Oversticht. Het kloos ter zal vermoedelijk van meet af aan pachters op het goed "De Brakel" hebben laten werken. De eerste maal komt het goed voor als belending in
een latijnse akte van 8 october 1406 8), waar gesproken wordt over "lande dat den Goodshuse van Winsem ghele- ghen bi Swolle toebehoert". In een akte van 8 october 14 59 9) wordt de belending omschreven als "dat convent van Wynssen". Uit de manualen van het morgengeld van ca 1460 en 1470 10) blijkt, da t "die heren van Wynsen" 24 morgen land (= de grootte van een boerderij) bezitten. Eerst in 1535 11) komen we in de bronnen de namen van
de pachters Dirck Claess. en Hermen Jacobsz. tegen, die aan het Hof van Utrecht om vermindering vragen van de aan s la g in het huisgeld betref fe nde het goed "De Bra- ·kel" te Zeist, hetwelk zij van het klooster Windesheim bij Zwolle in pacht hebben. Het goed "De Brakel" wordt omschreven als lI ontrent vijfftich margen lants met huys ende hoffstede daerop staende, toebehorende 't cloester tot Windesheim gelegen Overijssele bij Zwol". In de stukken komt de naam IIDe Brakel" pas voor in
1570 12): "etselvige guet Brakel". Daarnaa s t blijkt dat ca 1540 13) ook het manuaal van het Oudschildgeld spreekt over de 24 morgen van "Die Regulieren bij Zwoli". Ook nadat de kloostergoederen onteigend waren, na
1580 dus, en in handen van de wereldlij ke overheid, de Sta ten van Overijssel, wordt op 25 apri l 1611 bij een
42
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer