Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Gedragscode

Welkom bij het GeheugenvanZeist.nl. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze site. We willen u vragen om u aan de volgende gebruikersregels te houden. Als u iets niet begrijpt kunt u ons een e-mail sturen.

Erfgoedpartners

De wij in de tekst zijn Zeister erfgoedpartners (Bibliotheek Zeist, Commissie Open Monumentendag, Culturele Vleugel Slot Zeist, Gemeentearchief Zeist, Zeister Historisch Genootschap, Het Hernhutter Huis, Historische Vereniging Den Dolder, Slot Zeist/Figi, Oude Algemene Begraafplaats, Stichting ’t Gilde Zeist, Stichting Wegh der Weegen, Stichting De Zilver-Kamer), samenwerkend onder de naam Geheugen van Zeist.

Gedragscode

Het is niet toegestaan om op de site:privé gegevens van nog levende personen te plaatsen;

  • racistische, discriminerende of pornografische informatie te plaatsen;
  • illegaal verkregen informatie te plaatsen;
  • informatie te plaatsen die inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;
  • virussen of ander materiaal waarmee ons systeem of onze software kan worden beschadigd te plaatsen;
  • reclame of andere commerciële uitingen te plaatsen;
  • te vloeken, of kwetsende of grove taal te gebruiken;
  • andere bezoekers te discrimineren, te bedreigen, seksueel te intimideren of op andere manieren lastig te vallen.

Weigering toegang website

Als u zich niet aan de gebruikersregels houdt kunnen wij u tijdelijk of voor altijd de toegang tot de site weigeren. Ziet u dat iemand anders zich niet aan de gedragscode houdt dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de site is uitsluitend bestemd voor uw eigen, persoonlijke gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u de informatie niet voor andere doeleinden, zoals commerciële doeleinden, gebruiken. Het is u voorts niet toegestaan om de afbeeldingen die op de site staan te kopiëren, te verspreiden, te bewerken of op enige andere wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de rechthebbende. Indien een bezoeker van de site of een rechthebbende, ter beoordeling van ons, terecht bezwaar maakt tegen publicatie op de site, zullen wij de betreffende informatie of het betreffende materiaal van de site verwijderen, evenwel zonder verplicht te zijn tot vergoeding van enige schade.Door het uploaden of aan ons toesturen van informatie verleent u ons toestemming om deze informatie te gebruiken in alle media en op elke manier die wij willen. Voorts doet u daarbij afstand van uw recht om bezwaar te maken tegen aanpassingen van de door u toegestuurde informatie.

Uitsluiting van garanties

De informatie die door u of andere gebruikers op de site wordt geplaatst, wordt niet door ons gecontroleerd, dus wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze informatie.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan door of verband houdt met het bezoek aan, gebruik van of de inhoud van de site.

Slotbepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze gebruikersregels nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Wij zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van de betreffende bepaling(en).

Op de relatie tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met deze site zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.