Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - G

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter G.

Gagellaan

Bosch en Duin
Op 4 oktober 1971 zijn namen gegeven aan een viertal wegen, welke werden aangelegd op het gebied, gelegen tussen de Tolhuislaan, de Paltzerweg en de Baarnseweg. Aangezien dit terrein en zijn omgeving zich kenmerkten door bos en duin, zijn aan de ontworpen wegen namen gegeven van op dergelijke gronden voorkomende heesters en struiken, zoals brem, gagel, kamperfoelie en vlier.

Galgeveld

Zeist
Op 3 juli 1995 is aan één van de wegen welke zijn aangelegd op het gebied tegenover het Sanatorium aan de Oude Arnhemseweg, de naam Galgeveld gegeven. De gerechtsplaats van het Hof van de provincie Utrecht was vroeger in Zeist gelegen en wel daar waar tegenwoordig het Sanatorium staat. Lang werd dit stuk grond aangeduid als Galgeveld.

Gandhilaan

Zeist
Op 2 december 1996 is aan één van de 3 nieuwe wegen ten behoeve van de nieuwbouw op een terrein aan de Boulevard de naam Gandhilaan gegeven. Mohandas Karamtsjand Gandhi (1869 – 1948) was een Indisch vrijheidsstrijder. In 1919 beheerste hij het Congres in India. Tot 1921 leidde hij de eerste burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging. In die jaren verkreeg hij de titel Mahatma (“Grote ziel”). Gandhi wees principieel elk geweld af en bediende zich in zijn strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid uitsluitend van geweldloos verzet, onder andere hongerstakingen. Door vasten probeerde hij een verzoening tussen moslims en hindoes te bewerken. Hij werd door een hindoes extremist vermoord.

Gedachtegang

Zeist
Op 10 augustus 2009 is de aan één van de nieuwe wegen ten behoeve van de nieuwbouw op het terrein van Altrecht de naam Gedachtegang gegeven. De straatnamen drukken iets uit van de ontwikkeling die de cliënten van Altrecht in hun behandelproces doormaken. Andere die namen die zijn toegekend zijn: Levenspad, Voortgang, Wenshoek, Wegwijs en Vrij Baan.

De Génestetlaan

Zeist
Op 21 oktober 1926 genoemd naar Petrus Augustus de Génestet (1829 – 1861), Nederlands dichter en predikant, zeer geliefd in zijn tijd, schreef eenvoudige, zoetvloeiende, weemoedige poëzie. Hoofdwerken: Eerste gedichten, Fantasia, St. Nicolaasavand, Leekedichtjes en vooral Laatste der Eerste.

Gerbrandylaan

Zeist
Op 6 september 1965 genoemd naar mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885 – 1961), Nederlands staatsman, 1930 – 1939 hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in handels- , proces- en internationaal recht. Hij ging in 1940 met de overige leden der Nederlandse regering naar Londen. Hij was van 1939 – 1942 minister van Justitie, van 1942 – 1945 minister van algemene oorlogsvoering van het Koninkrijk en van 1940 – 1945 tevens minister-president van de ‘Nederlandse regering in ballingschap, in welke functie hij gedurende de bezetting nationale bekendheid verwierf. Van 1948 – 1959 was hij lid van de Tweede Kamer voor de Antirevolutionaire Partij.

Gerolaan

Zeist
Op 18 november 1920 heeft de in dat jaar door de woningbouwvereniging ‘Gerodorp’ aangelegde weg de voor de hand liggende naam Gerolaan gekregen.

Gerofabriek - particuliere collectie
Guido Gezellelaan

Zeist
Op 28 april 1986 genoemd naar Guido Gezelle (1830 -1 899), Vlaams priester dichter van vooral natuur- en religieuze gedichten in een sterk West-Vlaams getinte taal. Belangrijkste werken Kerkhofblommen, Gedichten, Gezangen en Gebeden, Tijdkrans en Rijmsnoer.

Vincent van Goghlaan

Bosch en Duin
Op 23 december 1955 genoemd naar Vincent van Gogh (1853 – 1890), Nederlands schilder, voorloper van het expressionisme; schilderde figuur, landschap, stilleven, portret. Bekende werken: De aardappeleters, Zonnebloem en Brug te Arles. Schilderde diverse zelfportretten.

De Gooyertiend

Zeist
Op 1 april 1985 genoemd naar het gebied nabij de Kroostweg, dat vroeger bekend stond als het tiendblok ‘Gooyertiend’. Ook bekend als Goortiend.

Graaf Adolflaan

Zeist
Op 6 januari 1958 genoemd naar Adolf, Graaf van Nassau (1540 – 1568), jongere broer van Prins Willem I van Oranje. Hij sneuvelde op 23 mei 1568 bij Heiligerlee.

Graaf Janlaan

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar Jan, Graaf van Nassau, Katzenelnbogen en Dietz, bijgenaamd: de Oude (1535 – 1606), broer van Prins Willem I van Oranje. In juni 1578 werd hij stadhouder van Gelderland en Zutphen. Op 23 januari 1579 bracht hij de Unie van Utrecht tot stand. Hij is de stamvader van het Nederlandse koninklijk Huis.

Gramserweg

Austerlitz
Op 29 oktober 1925 besloot de gemeenteraad de naam Vinkenbuurt te veranderen in Gramserweg, teneinde verwarring te voorkomen met de Vinkenbuurt, gelegen nabij Rijnsoever (zie ook Vinkenbuurt). De weg is genoemd naar Izaak Johannes Gramser (1816-1891), hoofd van de openbare lagere (eenmans) school te Austerlitz van 1844 – 1881. Uit de algemene tabel van het onderwijzend personeel voor het lager onderwijs in de gemeente Zeist blijkt, dat meester Gramser in januari 1858 op de dagschool les gaf aan 42 jongens en 45 meisjes, op de avondschool aan 24 jongens en 18 meisjes en op de dag- en avondschool aan 6 jongens en 5 meisjes. Eerst op 4 februari 1879 kreeg meester Gramser er een hulponderwijzer bij en gezien zijn 63-jarige leeftijd zal dit zeker geen luxe zijn geweest. De Gramserweg werd vroeger Koningsweg genoemd

Graskamp

Zeist
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen nabij de Kroostweg-Noord de naam Graskamp gegeven. Voor de wegen aangelegd ten behoeve van de nieuwbouw aldaar zijn historische namen gebruikt van in dat gebied gelegen percelen grond, genoemd in transportakten uit de achttiende en negentiende eeuw.

Graspieperpad

Zeist
Op 18 december 2008 is voor een nieuw voetpad in de Vogelwijk een nieuwe naam vastgesteld in verband met plannen voor woningbouw. De nieuwe naam moest aansluiten bij de al bestaande namen van weide- en watervogels in de wijk. De straat betreft een voetpad en daarom is het voor het achtervoegsel pad gekozen.

Grensweg

Austerlitz
Op 11 januari 1982 is aan het op Zeister grondgebied gelegen en aan Staatsbosbeheer toebehorende weggedeelte tussen de Austerlitzseweg en de gemeentegrens met Driebergen-Rijsenburg de naam Grensweg gegeven.

Griffensteijnselaan en Griffensteijnseplein

Zeist
De naam Griffensteijn wijst op een huis aan een vaart of een grift en doet uiteraard onmiddellijk denken aan de (Biltse en) Zeister Grift, die midden door Griffensteijn loopt. Er lag een oude boerderij ‘Griffensteijn’ (gesloopt in 1934) aan de Waterigeweg. Het is niet zeker wanneer deze Grift is aangelegd. Ze loopt ten dele door een oude Rijn-bedding. De meest gangbare opvatting is, dat zij dateert uit de zeventiende eeuw. Het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van Van der Aa, van omstreeks 1840, vermeldt hierover, dat de regering van de stad Utrecht op 4 augustus 1624 toestemming gaf om de Grift te verbreden, waaruit opgemaakt kan worden dat ze tevoren al bestond en vermoedelijk al veel vroeger is aangelegd. De Griffensteijnselaan ontving haar naam op 12 januari 1928. Het Griffensteijnseplein op 22 juni 1933.

Boerderij Griffensteijn - particuliere collectie
Groen van Prinstererlaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801 – 1876), Nederlands staatsman (en historicus) van 1829 – 1836, secretaris van Koning Willem I in 1840; 1849 – 1857 en 1862 – 1865 lid van de Tweede Kamer. Hij was grondlegger van de Antirevolutionaire Partij. Hij kwam op voor de Nederlandse christelijke traditie (vandaar Christelijk Historisch) en verdedigde zijn beginselen in tal van geschriften, onder andere Handboek der Geschiedenis van het Vaderland en Ongeloof en Revolutie.

Gruttolaan

Zeist
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan Noordweg namen te geven van weide- en watervogels, te weten Gruttolaan, Kievitlaan, Meerkoetlaan, Reigerlaan, Roerdomplaan en Sniplaan.

Gunninglaan

Zeist
Op 8 mei 1967 genoemd naar prof. dr. Johannes Hermanus Gunning (1859 – 1951). Nederlands pedagoog, classicus. Hij werd in 1923 te Utrecht buitengewoon hoogleraar in de pedagogiek en was een der baanbrekers van de lyceumgedachte.