Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - N

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter N.

Ds. Nahuyslaan

Zeist
Op 20 december 1923 genoemd naar ds. Theodoor Hendrik Nahuys (1836 – 1915), die van 20 november 1868 tot 4 juli 1909 Nederlands hervormd predikant te Zeist was. Hij was een van de oprichters van de Vereniging ‘Bethanië’, welke het kindertehuis van die naam in 1873 stichtte.

Ds.Th.H Nahuys - Van de Poll stichting
Nassau-Odijklaan

Zeist
Genoemd naar Willem Adriaan van Nassau, Heer van Cortgene, Odijk en Zeist. Vóór 2 januari 1956 heette deze laan de Nassaulaan. In het raadsvoorstel van 23 december 1955, waarbij onder meer werd voorgesteld de naam Het Rond officieel vast te stellen en de naam Donkerelaan te wijzigen in Slotlaan, werd de naamswijziging als volgt gemotiveerd: ‘Tevens menen wij van deze gelegenheid gebruik te moeten maken om u in overweging te geven de straatnaam Nassaulaan te wijzigen in Nassau-Odijklaan, daar gebleken is, dat de naam van de – van de Zinzendorfferlaan tot de Donkerelaan lopende – Nassaulaan verwarring sticht met de in het villapark ‘Kerckebosch’ liggende Oranje Nassaulaan. Bovendien is de naam Nassau Odijklaan uit historisch oogpunt juister dan de tegenwoordige benaming, aangezien die naam een betere herinnering zal inhouden aan Willem van Nassau, Heer van Odijk enzovoort die in 1686 “t Huys van Seyste” (huidige Slot) deed herrijzen ‘. De evenwijdig aan de Nassau-Odijklaan lopende wandelpaden langs de pleinen worden de Hofse laantjes genoemd. De beide pleinen der Broedergemeente werden in het oude Zeist algemeen Het Hof (‘wonen op het Hof’) genoemd. Uit een advertentie in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 11 januari 1873 blijkt, dat de Nassau-Odijklaan toen ‘Slotlaan’ werd genoemd.

Neptunushof

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Neptunushof gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De Planetenlaan geeft toegang tot alle ‘hoven’ en het centrale plein die alle namen hebben van planeten. Mercuriushof, Plutohof, Marshof, Uranushof, Jupiterhof, Neptunushof en Saturnushof. Voor het achtervoegsel hof is gekozen, vanwege de stedenbouwkundige opzet waarbij de woningen zijn gelegen om een hof.

Nepveulaan

Zeist
Op 21 december 1933 besloot de gemeenteraad de nieuwe weg, lopende van de Panweg tot de Oude Woudenbergse Zandweg, Nepveulaan te noemen, omdat de naam Nepveu zo nauw betrokken was met de plaats waar deze weg zou komen te liggen. De grond, waarop de weg werd aangelegd behoorde namelijk vroeger tot het landgoed ‘Dijnselburg’, dat na 1792 bijna een eeuw lang werd bewoond door de familie Nepveu. Bovendien was in 1822 aan de Panweg, ter hoogte van de huidige sporthal, door mr. Laurens Johannes Nepveu een familiegraf gesticht, waarin tot 1880 werd begraven. In 1928 zijn de grafzerk en de overblijfselen van deze particuliere begraafplaats overgebracht naar de Algemene Begraafplaats aan de Woudenbergseweg.

D.J. van Nieuwenhuizen - particuliere collectie
D.J. van Nieuwenhuizenweg

Austerlitz
Op 3 augustus 1959 genoemd naar Dirk Jan van Nieuwenhuizen (1873 – 1941). Van Nieuwenhuizen, van wie gezegd mag worden dat hij zijn leven in dienst van de gemeenschap stelde, was van 1913 – 1939 lid van de gemeenteraad, van 1935 – 1939 wethouder en na 1930 nog enige jaren lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Hij was de man die in 1905 de stoot gaf tot de oprichting van het particuliere ziekenfonds ‘Draagt elkanders lasten’. Hij was in 1909 de oprichter van het fanfarekorps ‘Erica ‘ en in 1935 nam hij het initiatief tot de oprichting van de ‘Floraliavereniging’. Van beide verenigingen was hij vanaf de oprichting tot aan zijn dood voorzitter. Te zijner gedachtenis werd een monumentale bank geplaatst op het dorpsplein in Austerlitz.

Nieuweroord - particuliere collectie
Nieuweroordweg

Zeist
Op 6 november 1978 genoemd naar de buitenplaats ‘Nieuweroord’, later Lenteleven geheten, aan de Utrechtseweg.

Nijenheim

Zeist
Op 5 juli 1971 is voor het gebied van de 1e fase van het plan Zeist-West een nieuw systeem van straataanduiding en perceelaanduiding toegepast, waarbij aan de wegen geen namen gegeven worden, maar voor een heel gebied als adresaanduiding een wijknaam wordt vastgesteld, gevolgd door een uit vier cijfers bestaand straatnummer en huisnummer. De eerste twee cijfers treden hierbij in de plaats van de straatnaam en de laatste twee cijfers vormen het (traditionele) huisnummer. Aan het voornoemde gebied is de naam Nijenheim gegeven, met de bepaling dat die naam tevens dient als straatnaam voor de binnen dat gebied genummerde wegen. Het gebied is genoemd naar de buitenplaats ‘Nijenheim’ aan de Kroostweg, daterende uit de eerste helft van de 19e eeuw.

Mgr. Nolenslaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar Mgr. dr. Willem Hubert Nolens (1860 – 1931), Nederlands r.k. staatsman, priester. In 1896 lid van de Tweede Kamer. Na de dood van dr. Schaepman in 1903 werd hij leider van de r.k. Kamerfractie. Hij oefende vaak beslissende invloed uit op de Nederlandse politiek. 1909 – 1918 hoogleraar in het arbeidsrecht te Amsterdam.

Noordweg

Zeist
De Noordweg wordt voor het eerst genoemd in een charter van 20 juni 1371 (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 67), waar gesproken wordt over ‘de wedt die doer Croest (de Kroost) ghaet toten Noerdwech toe’. De Noordweg werd vroeger ook Lageweg of Benedenweg genoemd. In het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist van 4 januari 1826 wordt de Noordweg als volgt omschreven: ‘De Lage weg, van den Tolboom van Zeijst (bij de Brink) langs de Kleine Koppel, het Vinkelaag, de hofstede Zijde wegen en de Doodenlaan op den Straatweg bij de hofstede De Blaauwe Schorteldoek’.

Noordweg-Noord

Zeist
Op 18 januari 2001 is aan het gedeelte van de Noordweg dat zich ten noordwesten van de Kromme Rijnlaan bevindt, de naam Noordweg-Noord gegeven. Aanleiding tot deze naamgeving was het feit dat de Kromme Rijnlaan de Noordweg in twee aparte delen verdeelde waardoor het onmogelijk werd om rechtsreeks van het ene deel naar het andere te komen.

Novalaan

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Novalaan gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De straatnamen hangen samen met de naam Sterrenberg en hebben onderling verband.

Ester vas Nuneslaan

Zeist
Op 14 november 2000 is aan één van de nieuwe wegen in het Lyceumkwartier de naam Ester Vas Nunes gegeven. Ester Vas Nunes (1868 – 1929)was een van de weinige Nederlandse filosofen. Zij was een van de beste leerlingen van de filosoof G.J.P.J. Bolland (1854 – 1922). Zij heeft minstens 25 publicaties op haar naam staan. Zij was aanhangster van de Hegeliaanse-Bollandistische leer. Ze was hoofd van een lagere school in Amsterdam.