Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - P

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter P.

Paduahof

Den Dolder
Op 5 februari 1990 is aan de nieuwe wegen uitkomende op de Paduaweg, waaraan 8 woningen in de vorm van een hofje zijn gebouwd, de naam Paduahof gegeven

Huize Padua - particuliere collectie
Paduaweg

Den Dolder
De omstreeks 1900 aangelegde Paduaweg is genoemd naar de Rooms Katholieke reclasseringsinrichting, welke destijds aan de Dolderseweg gevestigd was onder de naam ‘Padua’. De Utrechtse pater Weyers noemde de inrichting naar de heilige Antonius van Padua (patroon van verloren zaken), levende in de 12e en 13e eeuw. Het necrologium van de Nederlandse Dominicaner Provincie vermeldt omtrent pater Weyers onder meer het volgende:

‘Pater Albertus Weyers werd geboren 22 februari 1859 te ‘s-Gravenhage, studeerde bij de Jezuïeten te Turnhout en trad op 24 september 1880 te Huissen in de Dominicanenorde. Op 15 augustus 1887 werd hij priester gewijd. Achtereenvolgens was hij werkzaam in verschillende parochies te Rotterdam en Amsterdam. In 1892 werd hij benoemd tot kapelaan te Utrecht in de St. Dominicuskerk aan de Mariaplaats (kort vóór de laatste wereldoorlog gesloopt). Met alle kracht wierp hij zich toen in het sociale leven. Hij was de oprichter van de vereniging ‘Recht en plicht’ voor spoorwegambtenaren, hij richtte te Utrecht een broodbakkerij en een volksbadhuis op en op zijn initiatief kwam bij Baarn (Den Dolder) en Bussum een nederzetting tot stand, Padua genaamd, waarvan de bewoners zich met heideontginning zouden bezighouden. Niet minder was zijn ijver en propaganda voor de geheelonthouding. Tijdens de werkstakingen bij de Spoorwegen in januari en april 1903 maakte pater Weyers zich bijzonder verdienstelijk door de plichtsgetrouwe spoorwegambtenaren aan te moedigen en te steunen. Op de hachelijke 6e april toen ’s nachts tevoren de werkstaking te Amsterdam was afgekondigd, stond hij reeds vóór 5 uur ’s morgens op het emplacement van het Rijnspoor om de machinisten aan te zetten de locomotieven op stoom te brengen en reed zelf per locomotief naar verschillende stations om de spoorwegmannen tot werken aan te sporen. Wegens zijn onvermoeid werken, toen de openbare rust werd bedreigd, werd hij op 31 augustus 1903 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Pater Weyers stierf op 7 oktober 1944 te Apeldoorn, waarheen hij als zieke vanuit Huissen in de septemberdagen van 1944 (slag bij Arnhem) geëvacueerd was. Hij ligt begraven op het kerkhof van het Albertinum te Nijmegen’.

Padvinderslaantje

Zeist
Op 2 februari 1953 stelden burgemeester en wethouders de raad voor om het bospad en rijwielpad, lopende van de Prins Bernhardlaan naar de Oranje Nassaulaan, de naam Baden Powellpad te geven. Dit gebeurde overeenkomstig het verzoek van de verenigingen ‘De Nederlandse Padvinders’ en ‘Het Nederlandse Padvinders Gilde’, in verband met de aan dit pad gelegen padvindershuizen. Omdat er door enkele raadsleden bezwaar gemaakt werd tegen deze moeilijk uitspreekbare naam werd het voorstel aangehouden. In de daaropvolgende vergadering van 2 maart werd de meer voor de hand liggende naam Padvinderslaantje aan het pad gegeven.

Paltzerweg

Den Dolder
Op 28 maart 1929 besloot de gemeenteraad de namen van een aantal wegen, die nagenoeg gelijkluidend waren en waardoor bij de postbestelling verwarring ontstond, te wijzigen. Het betrof onder andere de Amersfoortseweg en de Oude Amersfoortse Zandweg. Het in De Bilt gelegen verlengde van deze weg, die van Bilthoven over Den Dolder naar het landgoed ‘de Paltz’ onder Soest voert, heette daar al Paltzerweg. In verband hiermede werd besloten de Oude Amersfoortse Zandweg voortaan ook Paltzerweg te noemen.

Parallelweg

Austerlitz
De Parallelweg is genoemd naar de ligging van de weg evenwijdig aan de Oude Postweg.

Parklaan

Zeist
De Parklaan is op 3 september 1901 genoemd naar het door H. Copijn (tuinarchitect te Groenekan) ontworpen Zeisterpark, dat oorspronkelijk veel grootser van opzet was dan het thans is uitgevoerd. Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina is het Zeisterpark in 1898 omgedoopt in Wilhelminapark.

Park Rodichem

Huis ter Heide
Op 13 oktober 1952 is aan het terrein van het landgoed ‘Rodichem’ langs de Ruysdaellaan en de Rembrandtlaan, waarop 107 woningen werden gebouwd, de naam Park Rodichem gegeven. De naam ‘Rodichem’ is een samenstelling van ‘rode, roding’ en ‘hem, heim’, waarbij het eerste deel de naam is voor een in ontginning genomen stuk woeste grond en het laatste naamgedeelte wil zeggen ‘huis, woning, heem’. De bewoner van het landgoed gaf de naam aan het huis, omdat hij tevens eigenaar was van gronden nabij Brakel, waarop eertijds een kasteel ‘Rodichem’ heeft gestaan.

Parmentiersvak

Zeist
Op 3 juli 1995 is aan één van de wegen welke zijn aangelegd op het gebied tegenover het Sanatorium aan de Oude Arnhemseweg de naam Parmentiersvak gegeven. Blijkens een notariële akte van 1 november 1901 kocht de ‘Vereniging tot Christelijke Verzorging van Zenuwlijders’ een stuk bosgrond van P.J. van den Brink genaamd het Parmentiersvak. Deze grond was in de 17e eeuw eigendom van de heer A.C. Parmentier, heer van Heeswijk, die in deze omgeving ook andere stukken grond bezat. Deze gebieden werden in Zeist de ‘Pallemetiersvakken’ genoemd.

Patrijzenlaan

Zeist
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan Kroostweg namen te geven van verschillende hoendersoorten te weten Fazantenlaan en Fazantenplein, Korhoenlaan, Kwartellaan en Patrijzenlaan.

Pauwlaan

Zeist
Op 2 december 1996 is aan de nieuwe weg in de Vogelbuurt in aansluiting op andere namen van loopvogels de naam Pauwlaan gegeven.

Pauw van Wieldrechtlaan

Zeist
Op 1 september 1925 genoemd naar mr. Matthieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht (1816 – 1895), eigenaar van het Zeisterbos. In dit bos was al geruime tijd vóór aankoop door de gemeente Zeist vrije wandeling toegestaan. Het gedeelte van de Pauw van Wieldrechtlaan tussen de Stationslaan en de Boslaan heette vroeger (voor 1925) Boschlaan.

Pijlstaartlaan

Zeist
Op 28 april 1986 zijn aan de nieuwe wegen in het bedrijfsterrein Kwikstaartlaan II de namen Pijlstaartlaan, Scholeksterlaan, Lepelaarlaan, Aalscholverlaan en Fuutlaan gegeven.

Planetenlaan

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Planetenlaan gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De Planetenlaan geeft toegang tot alle ‘hoven’ en het centrale plein die alle namen hebben van planeten.

Platolaan

Zeist
Op 12 januari 1928 genoemd naar Plato (427 – 347 voor Christus), Grieks wijsgeer, leerling van Socrates, leermeester van Aristoteles. Hij stichtte in 387 een filosofenschool te Athene, de ‘Academie’, en ontwikkelde voornamelijk in dialoogvorm zijn leer van de ideeën (transcendente abstracte categorieën achter de werkelijk dingen), de onsterfelijkheid, de eros, de staat. Plato heeft een zeer grote invloed op het westerse denken gehad.

Pleineslaan

Den Dolder
Op 27 november 1920 genoemd naar Christoph Pleines, geboren 27 mei 1857. De heer Pleines vestigde, nadat zijn kleine zeepfabriek aan de Korte Bergstraat in Amersfoort was afgebrand, in 1902 zijn nieuwe zeepfabriek ‘De Duif’ op de terreinen langs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. De bouw van de zeepfabriek met woonhuis, een boerderij (de latere boerderij ‘Nieuw-Transvaal’), zes dubbele arbeiderswoningen, alsmede de bouw van een kerkzaal en een school, waren van grote betekenis voor de ontwikkeling van de buurtschap Den Dolder. De producten van de zeepfabriek waren, onder meer door verschillende bekroningen op internationale tentoonstellingen, zeer bekend. De bekendheid van de zeepfabriek ‘De Duif’ was voor de bewoners van Den Dolder omstreeks 1910 aanleiding de directie van de spoorwegen te verzoeken de nieuwe spoorweghalte ‘Duivenhorst’ te noemen , in plaats van ‘Den Dolder’.

Na afwijzend advies van burgemeester en wethouders werd de ‘stopplaats Dolderscheweg’ op 1 mei 1912 vervangen door de ‘halte Den Dolder’. De heer Pleines, die van 1911 – 1918 lid van de gemeenteraad was, verkocht in 1918 de fabriek en vestigde zich in Baarn. Op 27 oktober 1920 vertrok hij naar Zwitserland en vervolgens naar Liechtenstein, waar hij is overleden. De fabrieksgebouwen zijn thans eigendom van de N.V. Papierfabriek ‘Van Straten en Boon’. Aanvankelijk tot aan het pleintje aangelegd, werd de Pleineslaan later doorgetrokken naar Bilthoven.

Albert Plesmanring

Huis ter Heide
Op 4 oktober 1993 is aan één van de wegen ter ontsluiting van een bouwterrein nabij de Korte Bergweg de naam Albert Plesmanring gegeven. Albert Plesman (1889 – 1953), Nederlands luchtvaartpionier, kwam in 1915 als beroepsofficier in dienst bij de militaire luchtvaartafdeling te Soesterberg. Hij was de stichter van de K.L.M. waarvan hij later directeur en na 1945, president-directeur werd. Plesman heeft van 5 oktober 1917 tot 1 april 1919 in Zeist gewoond. Hij trouwde te Zeist op 27 december 1917 met Susanna Jacoba van Eijk.

Plutohof

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Plutohof gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De Planetenlaan geeft toegang tot alle ‘hoven’ en het centrale plein die alle namen hebben van planeten. Mercuriushof, Plutohof, Marshof, Uranushof, Jupiterhof, Neptunushof en Saturnushof. Voor het achtervoegsel hof is gekozen, vanwege de stedenbouwkundige opzet waarbij de woningen zijn gesitueerd om een hof.

Jhr. F.H. van de Poll - Van de Poll stichting
Van de Poll-laan

Zeist
Op 19 december 1922 genoemd naar jonkheer Fredrik Herman van de Poll (1823 – 1909), lid van de gemeenteraad van 1862 tot 1876. De heer Van de Poll, die grote belangstelling had voor de toonkunst, was medeoprichter van de ‘Zeister Harmonie’, waarvan hij jarenlang erevoorzitter was. De belangen van de hervormde gemeente van Zeist diende hij vele jaren in zijn functie van president-kerkvoogd. De heer Van de Poll was 42 jaar directeur van de verzekeringsmaatschappij ‘De Kosmos’.

Populierenlaan

Bosch en Duin
Genoemd naar de bij de aanleg van deze laan geplante populieren. In 1914 is door de N.V. Bosch en Duin deze weg voor het publiek opengesteld. Voor deze in 1923 door de gemeente Zeist overgenomen weg, is de naam nooit officieel vastgesteld.

De Posterij

Zeist
Deze straatnaam werd op 23 mei 2006 vastgesteld. Het was een collegevoorstel van 26 april 2006 van de heer J.B. Span. Het voorstel is ingediend zonder advies van de nog in te stellen straatnamencommissie. Motivatie: ‘Naam ‘De Posterij’ is logisch als straatnaam. Het gehele nieuwbouwcomplex is als project “De Posterij” in de verkoop gebracht. De naam past geheel bij de oorspronkelijke bestemming van dit terrein. Voor de toekomstige bewoners is het al een ingeburgerde naam. De naam komt nog niet voor in ons straatnamenbestand en kan daarmee gebruikt worden.’

Potgieterlaan

Bosch en Duin
Genoemd naar Everhardus Johannes Potgieter (1808 – 1875), Nederlands schrijver en dichter; een der oprichters van De Gids (1837). Bekende werken: Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842), Florence (1865). Zie voor de naamgeving ook bij de Jan Pieter Heijelaan.

Potterlaan

Huis ter Heide
Op 27 augustus 1906 genoemd naar Paulus Potter (1625 – 1654), Nederlands dieren- en landschapsschilder. Bekendst werk: Jonge stier (1647).

Gerhard Pranglaan

Den Dolder
Op 18 december 2008 is de naam Gerhard Pranglaan gegeven aan de straat op de hoek van de Pleineslaan/Schroeder van der Kolklaan in Den Dolder. De naam is nauw verbonden te zijn met de historie van Den Dolder, net als met de namen van omliggende straten. Gerhard Prang was de zwager van de zeepfabrikant Pleines, de stichter van Den Dolder en naamgever van de Pleineslaan. Hij was opzichter (bedrijfschef 1912) van de zeepfabriek en vestigde zich als eerste werknemer met zijn gezin vanuit Amersfoort bij de fabriek. Tevens was hij penningmeester van de schoolvereniging en richtte hij een zondagsschool op in Den Dolder, die tot 1920 heeft bestaan. Hij ligt begraven in het graf van de familie Pleines-Prang op de begraafplaats Het Stille Hofje aan de Pleineslaan.

Prins Alexanderweg

Huis ter Heide
Op 9 december 1915 is het gedeelte van de Bergweg, vanaf de Gerofabriek tot aan de Amersfoortseweg, genoemd naar Willem Alexander Karel Hendrik Frederik (1851 – 1884), Prins der Nederlanden, jongste zoon van Koning Willem III en Koningin Sophia; sinds de dood van zijn broer Willem (1879), Prins van Oranje. De reden tot het geven van deze naam aan dit weggedeelte was de lengte van de Bergweg, waarvan het ene gedeelte in de bestelkring van het postkantoor Zeist viel en het andere gedeelte in de bestelkring van het hulppostkantoor Huis ter Heide. De naam Prins Alexanderweg houdt uiteraard nauw verband met de aan deze weg gelegen Prins Alexanderstichting, opgericht in 1884, het jaar van overlijden van Prins Alexander.

Prins Hendriklaan

Zeist
Genoemd naar Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (1876 – 1934), Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg-Schwerin, sinds 1901 gemaal van Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Hij had grote belangstelling voor het reddingswezen, was voorzitter van het Roode Kruis, en beschermheer der Nederlandse padvindersvereniging. De Prins Hendriklaan heette aanvankelijk Boschlaan en werd in de Verordening tot verdeling der gemeente Zeist in wijken van 24 april 1895, aangeduid als: ‘Boschlaan van den Huydecoperweg tot de Wilhelminalaan (rechte weg naar ’t Bosch)’. Ter gelegenheid van het huwelijk met Koningin Wilhelmina werd deze hoofdweg in het Wilhelminapark op 3 september 1901 omgedoopt in Prins Hendriklaan.

Prins Mauritslaan

Zeist
Op 10 december 1931 genoemd naar Maurits, Prins van Oranje (1567 – 1625), zoon van Prins Willem I van Oranje en Anna van Saksen. In 1585 stadhouder, kapitein-generaal en admiraal van Holland en Zeeland; in 1590 ook van Utrecht, Gelderland en Overijssel. Hij reorganiseerde het leger en veroverde een groot aantal steden. Hij versloeg de Spanjaarden bij Turnhout en Nieuwpoort

Prinses Alexialaan

Zeist
Op 15 februari 2012 genoemd naar Alexia Juliana Marcela Laurentien, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau (Den Haag, 26 juni 2005). Zij is de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Prinses Alexia is na haar zuster prinses Catharina-Amalia tweede in de lijn van Nederlandse troonopvolging. Na haar volgt haar zusje prinses Ariane. De prinses wordt officieel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alexia der Nederlanden.

Prinses Arianelaan

Zeist
Op 15 februari 2012 genoemd naar Ariane Wilhelmina Máxima Ines, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau (Den Haag, 10 april 2007). Zij is de derde dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Prinses Ariane is derde in de lijn van troonopvolging. Zij heeft twee zussen: de prinsessen Catharina-Amalia en Alexia. De prinses wordt officieel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ariane der Nederlanden.

Prinses Beatrixlaan

Zeist
Op 30 maart 1939 genoemd naar Beatrix Wilhelmina Armgard (31 januari 1938), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau. Studeerde rechten in Leiden en huwde te Amsterdam op 10 maart 1966 met Claus Felix Friederich Leopold Gabriel Archim, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg (geboren te Dötzingen über Hitzacker a/d Elbe 6 september 1926). Zij was van 1980 tot 2013 Koningin der Nederlanden. Toen op last van de Duitse bezetter op 11 maart 1942 onverwijld andere namen moesten worden gegeven aan de lanen en pleinen, welke werden genoemd naar nog levende leden van het Koninklijk Huis, werd het raadsbesluit van 30 maart 1939 tot het geven van de naam Prinses Beatrixlaan aan de – op het voormalige landgoed ‘Pavia’ aan te leggen – nieuwe weg waaraan nog geen woningen waren gebouwd, ingetrokken. Op 7 mei 1945 werd dit besluit ongedaan gemaakt.

Prinses Catharina Amalialaan

Zeist
Op 15 februari 2012 genoemd naar Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau (Den Haag, 7 december 2003) is het oudste kind van koning Willem-Alexander der Nederlanden en koningin Máxima. Ze is sedert 30 april 2013 de vermoedelijke opvolgster van de koning en wordt formeel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid De Prinses van Oranje. De prinses heeft twee zusjes: prinses Alexia en prinses Ariane.

Prinses Irenelaan

Zeist
Op 5 oktober 1945 genoemd naar Irene Emma Elisabeth (5 augustus 1939), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau en tweede dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Te Rome is zij op 29 april 1964 gehuwd met Charles Hugues, Prins de Bourbon de Parma. Het huwelijk is ontbonden op 27 mei 1981 door inschrijving van het echtscheidingsvonnis van de rechtbank te Utrecht van 26 mei 1981. De Prinses Irenelaan heette vroeger Dopheidelaan.

Prinses Margrietlaan

Zeist
Op 6 januari 1958 genoemd naar Margriet Francisca (19 januari 1943), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau en derde dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Zij is op 10 januari 1967 gehuwd met mr. Pieter van Vollenhoven.

Prinses Mariannelaan

Zeist
Op 15 februari 2012 genoemd naar Wilhelmina Frederica Louisa Charlotte Marianne (Berlijn, 9 mei 1810,Rheingau, 29 mei 1883), prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. Zij was een dochter van koning Willem I der Nederlanden en prinses Wilhelmina van Pruisen.

Prinses Marijkelaan

Zeist
Op 6 januari 1958 genoemd naar Maria Christina (18 februari 1947), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau en vierde dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Vroegere roepnaam Marijke, huidige Christina. Zij is op 28 juni 1975gehuwd met Jorge Guillermo.

Prinses Maximalaan

Zeist
Op 15 februari 2012 genoemd naar Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg (Buenos Aires, Argentinië, 17 mei 1971), geboren als Máxima Zorreguieta Cerruti. Zij is de echtgenote van koning Willem-Alexander der Nederlanden. Zij is rooms-katholiek, van Argentijnse afkomst en bezit de Argentijnse en de Nederlandse nationaliteit. Máxima draagt als echtgenote van het staatshoofd de titel van Prinses der Nederlanden. Zij wordt aangeduid als koningin, hetgeen in dit geval een zogenoemde titre de courtoisie is.

Promenade

Zeist
Op 8 november 1982 is het wandelgebied tussen de Emmastraat, Torenlaan en Weeshuislaan de naam Promenade gegeven, welke naam ‘wandelweg’ betekent.

Waldeck Pyrmontlaan

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar het vorstendom Waldeck en Pyrmont, het stamland van Koningin Emma, dochter van George Victor, Vorst van Waldeck en Pyrmont en Helena, Prinses van Nassau.