Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - H

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter H.

Walraven van Hall-laan

Zeist
Op 3 februari 1964 genoemd maar Walraven van Hall, geboren 10 februari 1906 te Amsterdam; richtte het Nationaal Steunfonds op, dat clandestien geld bijeen bracht voor ondersteuning van de betrekkingen van de zeevarenden, de stakende spoorwegarbeiders en voor diverse andere illegale doeleinden. Hij was ook verder een leidende figuur in het landelijk verzet en werd op 12 april 1945 te Bloemendaal (Overveen) gefusilleerd.

Jacob Jan Hamelinklaan

Zeist
Op 6 september 1965 genoemd naar Jacob Jan Hamelink, geboren 24 juli 1903 te Kruiningen. Hij was in de centrale werkplaats der Nederlandse Spoorwegen als lasser werkzaam en wekte reeds zeer vroeg op tot staking als protest tegen de Duitse bezetters. Hij nam in 1941 ontslag en wijdde zich geheel aan verzetswerk, vooral hulp aan Joden. Tijdens een bespreking van verdere plannen met zijn medewerkers deed de politie van Rotterdam een inval, waarbij Hamelink in een vuurgevecht sneuvelde op 18 oktober 1942.

Handelsweg

Zeist
Op 1 februari 1988 is de weg, welke het industrieterrein tussen de Boulevard en de Amersfoortseweg ontsluit en in de onmiddellijke nabijheid ligt van het Handelscentrum, Handelsweg genoemd.

Harmonielaan - prentbriefkaart ZHG
Harmonielaan

Zeist
In de raadsvergadering van 1 september 1932 was het voorstel van burgemeester en wethouders aan de orde om de nieuw aan te leggen weg over de overplaats van ‘Ma Retraite’, de naam Krommelaan te geven. Hoewel niet ontkend kon worden dat de laan inderdaad krom was, bleek het raadslid H.W. Buijs er niet erg gelukkig mee te zijn. Hij voelde meer voor de naam Veldhuisenlaan (de vroegere naam van ‘Veldheim’) of Harmonielaan, dit laatste in verband met het in dat jaar gevierde 50-jarig jubileum van het Koninklijk Zeister Harmonie Gezelschap. De voorzitter vond het laatste denkbeeld zeer sympathiek en zei dat burgemeester en wethouders het graag wilden overnemen. Ook de raad was het daarmee eens en besloot overeenkomstig het gewijzigde voorstel.

Hartesteeg

Zeist
De Hartesteeg is vermoedelijk genoemd naar de vroegere bewoner Gerrit ter Hart (1770-1856).
Op 16 maart 1983 is het aan de 2e Dorpsstraat gelegen gedeelte aan het openbaar verkeer onttrokken.

Hartesteeg - hoek Jufferstraat - Foto openbare werken
Het Hazepad

Zeist
Op 2 mei 1983 is aan de expeditieweg bestemd voor de bevoorrading van de winkels aan de Voorheuvel de naam Hazepad gegeven. De naam houdt mogelijk verband met de in de nabijheid gelegen Jagerlaan.

Heideweg

Zeist
De Heideweg herinnert aan de tijd, toen Zeist nog geen ‘stad in het bos’, maar een dorp op de hei was. In het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist van 4 januari 1826, wordt de Heideweg omschreven als: ‘De weg van den Driebergschen Straatweg (Grooteweg No. 6) tusschen Heerewegen en het Molenbosch op Austerlitz’. De Heideweg werd toen ook aangeduid met de naam Heerewegensteeg.

Van der Heijdenlaan

Zeist
Op 19 december 1922 genoemd naar Jan Marinus van der Heijden (1863 – 1913), secretaris der gemeente Zeist van 3 mei 1888 tot 9 januari 1913.

Jan Pieter Heijelaan

Zeist
Genoemd naar Jan Pieter Heije (1809 – 1876), Nederlands dichter van vooral volksliederen, arts te Amsterdam, medewerker aan De Gids. Hij schreef onder andere Zie de maan schijnt door de bomen. Op 10 november 1921 werden van de N.V. Schaerweijder Bosschen onder andere overgenomen: de Heijelaan, de Potgieterlaan, de Tollenslaan en de Schaepmanlaan. Uit het gemeente-archief blijkt niet dat deze namen ooit door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ook het feit dat bij deze straatnamen de voorletters niet voorkomen, duidt op de onofficiële vaststelling. Op 31 maart 1938 is de naam Heijelaan gewijzigd in Jan Pieter Heijelaan, omdat verwarring ontstond met de Van der Heijdenlaan.

Herenlaan

Zeist
Op 23 november 1905 schreven de heren C.A. Stoové, A.E. Stoové en P.A. Stoové, allen wonende te Zeist, aan de gemeenteraad dat zij door aankoop eigenaar geworden waren van het ‘zoogenaamde Kampje, gelegen tussen de Donkerelaan, Nooitgedacht, Jufferstraat en 2e Hogeweg’. Omdat zij het terrein wensten te bestemmen voor bouwterrein, hadden zij een weg ontworpen, lopende over dat terrein en verbindende de Jufferstraat met het noordelijk gedeelte van Nooitgedacht, welke weg zij in eigendom wilden overdragen aan de gemeente Zeist. De weg werd op 27 december 1905 door de gemeente overgenomen en op 5 april 1906 was na de inmiddels plaatsgehad hebbende verbinding met de Jufferstraat een passende naam gevonden, de Heerenstraat. Op 30 oktober 1924 is de Heerenstraat op verzoek van de toenmalige bewoners omgedoopt in Heerenlaan.

Heerenlaan - prentbriefkaart ZHG
Hermelijnlaan

Den Dolder
Op de tussen de Paduaweg en de Paltzerweg gelegen terreinen zijn op 5 januari 1959 aan een viertal aan te leggen wegen namen gegeven, welke ontleend zijn aan op bosgrond levende dieren, te weten de das, de eekhoorn, de hermelijn en de marter.

Hernhuttersingel

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar de sedert 1746 in de gemeente Zeist gevestigde Hernhuttergemeente, beter bekend als Evangelische Broedergemeente, die van onschatbare betekenis is geweest voor de ontwikkeling van Zeist.

Hertenlaan

Den Dolder
Op 18 november 1920 is aan deze laan de naam Hertenlaan gegeven.

De Heuvel

Zeist
Op 2 mei 1983 is de naam De Heuvel verbonden aan de openbare wandelgebieden en aan de naar de parkeergarage leidende toegangsweg vanaf de Jagerlaan. Zie ook bij Voorheuvel.

Hezer Enghweg

Den Dolder
Op 5 januari 1959 is de nieuw aangelegde weg tussen de Paduaweg en de Paltzerweg genoemd naar een ongeveer ten noorden van het station Den Dolder, langs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort gelegen perceel grond, dat in het verleden bekend stond onder de naam Hezer Engh. Op het terrein van de Willem Arntsz-stichting bestaan nog enkele kleine wallen, die de grens van de betreffende percelen zouden hebben uitgemaakt. Ook de naam van de aan de Dolderseweg gelegen villa ‘De Engh’ is aan dit perceel ontleend. De naam Hezer duidt op eikenhakhout, terwijl eng(h) bouwlanden of es betekent.

Hindelaan

Den Dolder
Op 28 februari 1929 werd de nieuw aangelegde zijweg van de Hertenlaan Hindelaan genoemd.

Hobbemalaan

Huis ter Heide
Op 6 januari 1969 genoemd naar Meindert Hobbema (1638-1709), Nederlands landschapsschilder met een voorliefde voor enigszins romantische duin-, bos en rivierlandschappen, onder andere Het Laantje van Middelharnis (1689). Voordien heette deze verbindingsweg tussen de Amersfoortseweg en de Taveernelaan, Verlengde Bergweg. Nadat het gedeelte van de Bergweg, tussen de Gerofabriek en de Amersfoortseweg in 1915 was gewijzigd in Prins Alexanderweg, was de naam Verlengde Bergweg in de loop der jaren in onbruik geraakt. Velen spraken van het Zwarte Pad, het Zandpad of de Vossenlaan. Besloten werd een naam te geven, welke aansloot bij de schilderswijk in Huis ter Heide. In plaats van Verlengde Bergweg werd ook vaak gesproken van de Ravenhorstsesteeg, naar de familie Ravenhorst, die het hotel op de hoek van de Amersfoortseweg en de Verlengde Bergweg exploiteerde.

Van Hogendorplaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar mr. Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp (1762-1834), Nederlands staatsman, pensionaris van Rotterdam 1787-1795. Hij vormde met mr. A.F.J.A. Graaf van der Duyn van Maasdam en Leopold Graaf van Limburg Stirum het driemanschap dat de opstand tegen Napoleon in 1813 leidde. Hij mocht van Koning Willem I het jaartal 1813 in zijn wapen voeren. Hij was minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de grondwetscommissie en van 1814-1816 vicepresident van de Raad van State. Hij trad af wegens een conflict met Koning Willem I. Van 1814-1825 lid van de Tweede Kamer. Bepleitte in 1830-1831 de ministeriële verantwoordelijkheid.

Hoogeweg - prentbriefkaart ZHG
1e Hogeweg en 2e Hogeweg

Zeist
De Hogeweg (in de Verordening tot verdeling der gemeente Zeist in wijken van 24 april 1895 voor het eerste officieel aangeduid als 1e en 2e Hogeweg), is een betrekkelijk nieuwe naam voor een gedeelte van een oeroude weg, namelijk de Heerweg of (Arnhemse) Bovenweg. (Zie ook Arnhemse Bovenweg).

Burgemeester van Holthelaan

Zeist
Op 31 mei 1954 genoemd naar jonkheer dr. Marie Louis van Holthe tot Echten (1896-1970), die burgemeester van Zeist was van 15 augustus 1934 tot 1 augustus 1939.

Jhr. Dr. ML van Holthe tot Echten
Homeruslaan - prentbriefkaart ZHG
Homeruslaan

Zeist
Op 12 januari 1928 genoemd naar Homerus, Grieks dichter, over wie bijna niets bekend is, doch aan wie een omvangrijk episch werk van onvergankelijke schoonheid wordt toegeschreven: de Ilias en de Odyssee, onderwerpen uit de Trojaanse sagenkring behandelend. Hij zou in de 9e eeuw voor Christus geleefd hebben.

Hoog Kanje - particuliere collectie
Hoog Kanje

Zeist
De naam Hoog Kanje is op 18 november 1920 door de gemeenteraad officieel vastgesteld. Voordien stond deze naam op de boswachterswoning (het zogenaamde ‘Witte Huisje’), aan de toen reeds als zodanig aangeduide weg. Het huis werd in 1959 gesloopt en stond ongeveer op de plaats van de huidige rooms-katholieke kerk ‘Christus Verrijzenis’. De naam Hoog Kanje wordt het eerst vermeld in een transportakte van 22 april 1784 (zie Rijksarchief Utrecht, Rechterlijke Archieven Stoetwegen, nummer 1264). Het in deze akte genoemde goed was gelegen tussen de Driebergseweg en de Arnhemse Bovenweg en werd in het noordwesten begrensd door Heerewegen en in het zuidoosten door de Breul. De naam Hoog Kanje heeft vermoedelijk een Franse oorsprong. Voor de betekenis kan worden gedacht aan de bekende Franse familienaam Du Cange, alsmede aan de in Zuid-Frankrijk gelegen stad Cagnes. Deze stad bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden delen, te weten Haute-Cagnes en Basse-Cagnes. In de gemeente Maarn komen de woningen ‘Laag-Kanje’ en ‘ZonneKanje’ voor.

Hubertweg

Austerlitz
Op 12 december 1994 is aan één van de drie nieuw aangelegde wegen in Austerlitz de naam Hubertweg gegeven. François Antoine Hubert werd in 1812 als gepensioneerd kapitein van het Franse leger benoemd tot garde-generaal in het arrondissement Amersfoort, waartoe ook Zeist behoorde. Hij woonde in Austerlitz en deed daar in 1813 al belangrijke grondaankopen. Als eigenaar van de buitenplaats Heidelanden deed hij veel voor de werkgelegenheid aldaar. Hij richtte een pottenbakkerij op en begon met de ontginning van heidegronden. In 1836 verkocht hij zijn buitenplaats met de daarbij behorende gronden aan J.B. Stoop.

Huis ter Heideweg

Zeist
Op 6 september 1976 is aan de nieuwe verbindingsweg tussen Zeist en Huis ter Heide de naam Huis ter Heideweg gegeven. De buurtschap Huis ter Heide dankt haar naam aan de omstreeks 1654 aan de Amersfoortseweg gebouwde herberg ‘Het Huis ter Heide’, het hotel is gesloopt in 1971.

Hotel Huis ter Heide - particuliere collectie
Jhr. WK Huydecoper
Huydecoperweg

Zeist
Op 24 april 1895 genoemd naar jonkheer Willem Karel Huydecoper (1830-1882), burgemeester van Zeist van 10 augustus 1863 tot 27 juli 1882. Burgemeester Huydecoper was tijdens zijn ambtsperiode tevens gemeenteraadslid.

Constantijn Huygenslaan

Zeist
Op 21 oktober 1926 genoemd naar Constantijn Huygens (1596-1687), Nederlands dichter, diplomaat en componist, secretaris van Frederik Hendrik, Willem II en Willem IIl. Belangrijke werken: Scheepspraet (1625) en Trijntje Cornelis (1653). Composities: airs voor luit, klavecimbel en gamba.