Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - K

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter K.

Kamp van Zeist

Zeist
Genoemd naar het ‘Kamp van Zeist’, bij ouderen en oud-militairen beter bekend als ‘De Kamp van Zeist’, gelegen op de uitgestrekte heidevelden tussen Zeist, Woudenberg en Soest. Op het kamp was een soldatenlied gecomponeerd, dat landelijk bekendheid verwierf en als volgt luidde:

‘Geen cent meer in je zak, geen knoop meer aan je broek,
Dat zal zo heel lang niet meer duuuren.
Strijdt broeders tot het laatste
Want we gaan naar De Kamp van Zeist, faldera.
Strijdt broeders tot het laatste,
Want we gaan naar De Kamp van Zeist’.

Het hier bedoelde kamp, dat voor oefeningen van de genie en verder voor de meest uiteenlopende militaire bestemmingen gebruikt werd, is overigens niet het eerste militaire kamp van Zeist. Van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV wordt verteld dat hij in 1672 de gehele heide achter Zeist door zijn leger liet bezetten. Vervolgens werden in 1787 plannen ontworpen om in Zeist een ‘geretrancheerd kamp voor troepen’ te grondvesten. In dat zelfde jaar vestigde zich op de legerplaats bij Zeist, toen gelegen ter hoogte van het huidige Christelijk Sanatorium, een steeds groeiende legermacht, die aanvankelijk 3.000 à 4.000 man sterk was, maar later verdubbeld bleek te zijn. De belangstelling uit naburige plaatsen en zelfs uit andere provincies voor de aanwezigheid van de verzamelde krijgsmacht was zo groot, dat op de Domtoren te Utrecht een telescoop werd geplaatst waardoor belangstellenden de Zeister manoeuvres konden volgen.
Het volgende kamp dateerde uit 1804, toen de Franse generaal Marmont zijn troepen uit het overvolle Utrecht overbracht naar de Zeister heide, ten noorden van Driebergen.

Kamp van Zeist - particuliere collectie
Kampdwarsweg

Zeist
In 1957 is door de gemeente Soest een weg aangelegd ten behoeve van de zich binnen de gemeente Zeist bevindende rioolwaterzuiveringsinstallatie der gemeente Soest. Aangezien de betreffende weg een zijweg is van de aldaar sedert jaren bestaande Kampweg en tevens dicht bij de in de gemeente Soest gelegen weg van dezelfde naam ligt, welke beide wegen naar het ‘Kamp van Zeist’ leiden, besloot de gemeenteraad op 7 juli 1958 hieraan de naam Kampdwarsweg te geven.

Kamperdijkstraat

Zeist
Op 8 mei 2012 zijn namen gegeven aan een viertal wegen die zijn gelegen rond de nieuwbouw van het gemeentehuis. De heer Nicolaas Johannes Kamperdijk (3 maart 1815 – 8 februari 1887) was een Nederlands architect. Hij ontwierp 2 kerken in neogotische stijl, waarvan de Hervormde Kerk van Zeist de meest bekende is. Deze kerk is te vinden aan de 1e Dorpsstraat.

Kamperfoelielaan

Bosch en Duin
Op 4 oktober 1971 zijn namen gegeven aan een viertal wegen, welke werden aangelegd op het gebied, gelegen tussen de Tolhuislaan, de Paltzerweg en de Baarnseweg. Aangezien het betreffende terrein en zijn omgeving zich kenmerkten door bos en duin, zijn aan de ontworpen wegen namen gegeven van op dergelijke gronden voorkomende heesters en struiken, zoals brem, gagel, kamperfoelie en vlier.

Arnold van de Kamplaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Arnold van de Kamp, geboren 15 september 1921 te Utrecht, bloemist, omgekomen 16 april 1945 te Utrecht.

Arnold van de Kamp - particuliere collectie
Karmijnlaan

Zeist
Op 1 maart 2010 zijn aan 4 straten in Zeist kleurnamen gegeven. De buurtnaam is het Palet en met deze naam wordt uitdrukking gegeven aan de veelzijdigheid van de buurt. Het is een moderne woonwijk met moderne architectuur waar burgers en mensen met een beperking door elkaar leven. De keuze voor kleurnamen stelt de mensen met een beperking in staat in een straat te wonen, waar ze de naam van begrijpen en kunnen uitspreken. De kleurnamen van de straten zijn Karmijn, Kobalt, Oker en Violet. Dit zijn visueel duidelijk te onderscheiden kleuren.

Karpervijver

Zeist
De naam Karpervijver herinnert aan de glorietijd van het Slot toen ter plaatse karpers werden gekweekt en waarover de rijke Hagenaar Coenraet Droste (1642-1734), die meermalen op het Slot logeerde, onder meer dichtte:

‘De boomgaerts syn vol fruyt, het bosch vol sparreboomen,
De grachten geven visch, soo blank als uyt de stroomen.
Indien men daar nu by het pragtig woonhuys doet,
Bekent men dat het is een vorstelyk stuk goet’.

In het adresboek van Utrecht, De Bilt en Zeist, jaargang 1889-1890, uitgegeven door de Stoom-, Boek- en Steendrukkerij ‘de Industrie’ te Utrecht, worden de woningen aan de Karpervijver aangeduid met ‘Achter de tuintjes’. In de gids voor Zeist (c. Avis Jz Zeist) uit 1896 wordt gesproken van de Karpervijver, voorheen ook Behringstraat en Ambachtstraat (Ambachterbuurt) genaamd.

Karsseboomsplaats

Zeist
Op 6 februari 1995 is aan de nieuw aangelegde weg achter de Karpervijver de naam Karsseboomsplaats gegeven. Mr. Jeronimus Mattheus Karsseboom (1773 – 1819) was, van 1812 tot aan zijn overlijden, notaris te Zeist. Hij was de eerste notaris welke Zeist heeft gekend en hij was tevens van 1817 tot aan zijn overlijden gemeentesecretaris van Zeist. Het achtervoegsel plaats is gekozen omdat dit goed aansluit bij de historische naam van dit gebied dat al in 1832 bekend stond als ‘de plaats van de heer Karsseboom’ en past bij de wijze waarop de huizen aldaar zijn gegroepeerd.

Kerckeboschlaan

Zeist
Op 15 februari 2012 is aan de centrale ontsluitingsweg van de wijk Kerckebosch de naam Kerckeboschlaan gegeven. In Kerckebosch (Zeist Oost) gaat vanaf begin 2012 de schop in de grond. In deze wijk, midden in het bos en aan de heidevelden wordt een wijk gebouwd van ongeveer 1250 woningen.

Albert C. Kerkhofflaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Albert Cornelis Kerkhoff, geboren 30 oktober 1907 te ‘s-Gravenhage, radiotelegrafist, wonende Julianalaan 70 te Zeist, omgekomen 5 september 1944 te Vught.

Kerklaan

Zeist
Op 2 december 1996 is ten behoeve van de nieuwbouw in het grensgebied met Soesterberg aan een aldaar aangelegde weg de naam Kerklaan gegeven.

Kerkplein

Zeist
Op 8 mei 2012 zijn namen gegeven aan een viertal wegen die zijn gelegen rond de nieuwbouw van het gemeentehuis. Aan het plein naast de kerk en in het verlengde van de Kerkweg is de naam Kerkplein gegeven.

Kersbergen anno 1690 - particuliere collectie
Kersbergenlaan en Kersbergenplein

Zeist
Op 12 januari 1928 genoemd naar het huis ‘Kersbergen’ (Carsbergen), dat vóór 1392 in leen gehouden werd van de Heren van Abcoude. Tussen 1392 en 1418 is het omgezet in een vrij goed, hetgeen blijkt uit het feit dat in 1418 de vrije eigendom ervan werd overgedragen voor het gewone gerecht en niet voor het leengerecht. ‘Kersbergen’ werd in 1538 door de Staten van Utrecht als ridderhofstad erkend. Het in 1854 door mr. Josua van Eik gebouwde vierkante landhuis, dat het oude ‘Kersbergen’ verving, werd in 1934 afgebroken. Het gebied van de oude buitenplaats werd in 1927 door de N.V. Park Kersbergen als bouwterrein in exploitatie gebracht. Het poortje van ‘Kersbergen’ uit 1633 staat thans aan de Utrechtseweg nabij ‘Ma Retraite’.

Kievitlaan

Zeist
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan Noordweg namen te geven van weide- en watervogels, Gruttolaan, Kievitlaan, Meerkoetlaan, Reigerlaan, Roerdomplaan en Sniplaan.

Martin Luther Kinglaan

Zeist
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen ten behoeve van de nieuwbouw op een terrein aan de Boulevard de naam Martin Luther Kinglaan gegeven. Martin Luther King (1929 – 1968), werd in 1954 baptistisch predikant in Montgomery (Alabama), waar hij in 1955 de leiding op zich nam van een boycot van de zwarte bevolking tegen de slechte behandeling in de stadsbussen. Hij bestreed niet alleen de discriminatie ten aanzien van de zwarte bevolking, maar ook de wereldwijde armoede en de oorlog in Vietnam. In de gehele wereld werd hij bekend door zijn rede bij de mars naar Washington op 28 augustus 1963 (“I have a dream”). Hij werd in 1964 geëerd met de Nobelprijs voor de vrede. Op 4 april 1968 werd hij tijdens een actie ten behoeve van de vuilnismannen van Memphis door een sluipschutter doodgeschoten.

Meester de Klerkstraat

Zeist
Op 7 maart 1994 is aan de verbindingsweg tussen de 1e Hogeweg en het Emmaplein de naam Meester de Klerkstraat gegeven. Everardus de Klerk (1893 – 1984) was van 1915 tot 1959 verbonden aan het onderwijs in Zeist waarvan 43 jaar aan de Slotlaanschool. Hij was de laatste 23 jaar hoofd van deze school. Meester de Klerk was een markante persoonlijkheid die een onuitwisbaar spoor in de herinnering van zijn leerlingen heeft nagelaten.

Kluutpad

Zeist
Op 18 december 2008 is aan een nieuw voetpad in de Vogelwijk de naam Kluutpad gegeven. De nieuwe naam sluit aan bij de reeds bestaande namen van weide- en watervogels in de wijk. De vogelbescherming is geraadpleegd voor advies.

Kobaltlaan

Zeist
Op 1 maart 2010 zijn aan vier straten in Zeist kleurnamen gegeven. De buurtnaam is het Palet en met deze naam wordt uitdrukking gegeven aan de veelzijdigheid van de buurt. Het is een moderne woonwijk met moderne architectuur waar burgers en mensen met een beperking door elkaar leven. De keuze voor kleurnamen stelt de mensen met een beperking in staat in een straat te wonen, waar ze de naam van begrijpen en kunnen uitspreken. De kleurnamen van de straten zijn Karmijn, Kobalt, Oker en Violet. Dit zijn visueel duidelijk te onderscheiden kleuren.

Koeburgweg

Zeist
Op 5 maart 1990 is aan de ontsluitingsweg nabij het sportpark “Phoenix” aan de Driebergseweg de naam Koeburgweg gegeven. De aldaar gelegen boerderij draagt de naam Koeburg terwijl de voetbalvelden, die daar jarenlang hebben gelegen, ook onder deze naam bekend stonden.

Koelaan

Zeist
De Koelaan, ook Koeiesteeg en Koesteeg genoemd, dateert uit omstreeks 1680, de tijd dat de gezichtslanen van het Slot werden aangelegd. Daarom werd de Koelaan ook wel aangeduid als Achterlaan, in tegenstelling tot de Voorlaan (Slotlaan). Wanneer we aannemen dat bij de Koesteeg, Blikkenburgersteeg, Molensteeg en Bunsingsteeg sprake is van wegen die van laag naar hoog liepen, is de bewering, dat vroeger bij hoge waterstand in het lage gebied van Zeist de koeien naar de weilanden achter het Slot werden gedreven niet onwaarschijnlijk. In de raadsnotulen van 21 oktober en van 4 november 1909 wordt de Koelaan aangeduid met ‘Bunnikseweg’.

Kohnstammlaan en Kohnstammplein

Zeist
Op 8 mei 1967 genoemd naar dr. Philipp Kohnstamm (1875 – 1951), Nederlands pedagoog, natuurkundige en wijsgeer. In 1919 werd hij hoogleraar in de pedagogiek te Amsterdam, in 1932 te Utrecht. Kohnstamm deed baanbrekend werk op het gebied van de godsdienstwijsbegeerte, opvoedkunde en maatschappijleer.

Kometenlaan

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Kometenlaan gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. Alle nieuwe straatnamen passen binnen hetzelfde thema.

Koppeldijk en Koppelweg

Zeist
De Koppeldijk en de Koppelweg zijn oude wegen in Zeist met een wat de naamgeving betreft nogal bewogen historie. Het woord coppel, dat in het middelnederlands meerdere betekenissen had, werd onder meer gebruikt in de zin van een stuk grond, dat aan verschillende bewoners toebehoort. Het etymologisch woordenboek van dr. J. de Vries geeft als betekenis: gemeenschappelijke weide. ‘Het is duidelijk, dat ‘De Coppel’, waarover al in een oorkonde van 2 oktober 1347 wordt gesproken (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladz. 50), een dergelijke weide voor koeien is geweest. Dit is te meer aannemelijk, omdat de meer noordoostelijk gelegen gronden heidevelden waren, die zich uitsluitend leenden voor de schapenteelt.
Vanaf de middeleeuwen heeft de weg, lopende vanaf de Waterigeweg tot aan de brug over de Grift, Koppeldijk geheten. In een oorkonde van 14 september 1463 is er al sprake van ‘de Coppeldijck’ (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 268). Het gedeelte vanaf de brug over de Grift tot aan de Utrechtseweg (de tegenwoordige Koppelweg en de Oirschotlaan) heette vanouds Breesteeg. Het woord bree duidt hier niet op de breedte van de steeg (oplopende weg), maar hangt samen met de terreingesteldheid, die als zodanig in meer streken van ons land voorkwam en nog voorkomt. In de nabijheid van de Koppelweg is er nog een stuk land dat Het Breegje (dit is de kleine Breede) genoemd wordt.
Bij raadsbesluit van 28 maart 1929 werden de Koppeldijk en de Koppelweg onder één naam gevoegd, namelijk die van Koppelweg, teneinde verwarring te voorkomen tussen deze twee op elkaar gelijkende namen. Dit heeft geduurd tot 7 december 1953. Toen bleken er moeilijkheden te ontstaan bij het zoeken van adressen aan de Koppelweg, die toen liep van de Waterigeweg tot de Kroostweg. De Koppelweg werd in drie delen gesplitst: het gedeelte van de Waterigeweg tot aan het rioolgemaal werd Godfried van Seijstlaan genoemd, het gedeelte vanaf het rioolgemaal tot aan de brug over de Grift kreeg zijn oude naam Koppeldijk weer terug en het gedeelte vanaf de brug tot aan de Kroostweg bleef Koppelweg heten.
Aan de Koppelweg vond men voorheen de hofsteden ‘Grote Koppel’ en ‘Kleine Koppel’, De ‘Kleine Koppel’ heet op latere kaarten ‘De Snep’. De Koppelweg werd in de vorige eeuw ook Goorsteeg genoemd.
Een groot gedeelte van de Koppeldijk is verdwenen in de bebouwing van het centrumgebied van Zeist-West. Op 13 december 2011 is de naam Koppeldijk weer in ere hersteld.

Koppeldijk
Korhoenlaan

Zeist
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan Kroostweg namen te geven van verschillende hoendersoorten Fazantenlaan en -plein, Korhoenlaan, Kwartellaan en Patrijzenlaan.

Korte Steynlaan

Zeist
Op 26 januari 1998 is in verband met nieuwbouw aan de even zijde van de Steynlaan voor het gedeelte van die weg tussen de Slotlaan en de Antonlaan de naam Korte Steynlaan gegeven. Motief voor deze naamgeving was de anders noodzakelijke vernummering van een groot aantal panden aan de evenzijde van de Steynlaan.

Burgemeester Korthals Alteslaan

Zeist
Op 12 september 1983 genoemd naar mr. Aleid Pieter Korthals Altes (1905 – 1984), die burgemeester van Zeist was van 16 september 1947 tot 1 mei 1968.

Kouwenhovenselaan

Zeist
De Kouwenhovenselaan is genoemd naar het goed ‘Couwenhoven’ , dat in een akte van 1 februari 1469 al genoemd wordt (zie Bronnen van Zeist, deel 1, bladzijde 279) en later onder de naam ‘Coudenhoef’ en ‘Goudenhoef’ herhaaldelijk voorkomt. De Kouwenhovenselaan werd vroeger Baltessteeg genoemd.

Krakelingweg

Zeist
Genoemd naar de in de eerste helft van de 19e eeuw nabij het kruispunt Woudenbergseweg/Krakelingweg gebouwde boerderij ‘De (Nieuwe) Krakeling’. ‘De Oude Krakeling’ was in de Franse tijd bakkerij en slagerij van het bezettingsleger en lag ongeveer op dezelfde hoogte als ‘De Nieuwe Krakeling’ aan de Oude Woudenbergse Zandweg. Op de kaart van Zeist uit Kuyper’s Gemeente-atlas van 1867 komen beide ‘Krakelingen’ nog voor. De oudste is in de loop van de 2e helft van de 19e eeuw verdwenen. In de veilingcatalogus van de ‘wijd en zijd vermaarde Zeister Bosschen’ van september 1913 wordt de Krakelingweg aangeduid als ‘Bovenweg’.

Krakeling - particuliere collectie

Kritzingerlaan

Zeist
Op 29 maart 1901 genoemd naar Pieter Hendrik Kritzinger (1870 – 1935). Boerengeneraal. Hij verwierf vooral bekendheid door in december 1900 vanuit Oranje Vrijstaat de Kaapprovincie binnen te vallen, met de bedoeling de strijd op vijandelijk gebied over te brengen. Kritzinger werd eind 1901 door de Engelsen gevangen genomen en na een internationaal nogal geruchtmakend proces, in maart 1902 vrijgesproken.

Kromme-Rijnlaan

Zeist
Op 3 april 1978 genoemd naar de ligging van de weg in de richting van de Kromme-Rijn.

Kroostweg en Kroostweg-Noord

Zeist
De Kroostweg dankt zijn naam aan het goed ‘De Kroost’, dat al in een oorkonde van 7 november 1259 wordt genoemd (zie Bronnen van Zeist, deel 1, bladijde 19). Blijkens deze akte keurt Hendrik, bisschop van Utrecht, de verkoop goed van de grove en smalle tienden in Zeisteroever, in Eygen en in Crosa (De Kroost), gelegen in de parochie Zeist, door Gijsbert van Goye, ridder, aan de abt en het convent van de Benedictijnerabdij van St. Laurens te Oostbroek, welke tienden Gijsbert van Goye in leen hield van de bisschop van Utrecht en de Utrechtse kerk. Het goed ‘De Kroost’ wordt ook aangeduid als ’ter Kroest’, ’ter Kroost’, ‘Crosa’ en ‘Croest’. De toenmalige Crooswegh begon niet bij de Brink, maar bij de Koppelweg of Breesteeg en liep vandaar (gelijk nu nog) in noordwestelijke richting naar het wegenknooppunt bij de ‘Blauwe Schorteldoek ‘. Op 16 maart 1981 is voor het noordelijk gedeelte van de Kroostweg, dat bij de realisering van het bouwplan Crosestein werd onderbroken, de naam Kroostweg-Noord gegeven. Het tracé van de Kroostweg is in Crosestein als fietspad gehandhaafd.

Krullelaan

Zeist
Het in de vorige eeuw als Hertenlaantje aangeduide zandpad werd door Christoffel Timmerman, eigenaar van de aldaar gevestigde kuiperij, verhard met de uit zijn werkplaats afkomstige krullen. Het ligt voor de hand, dat er in de loop der tijden minder herten en meer krullen te zien waren, zodat de wijziging van de naam Hertenlaantje in Krullelaan evenzeer voor de hand lag.

Mevrouw Kuipers-Rietberglaan

Zeist
Op 3 februari 1964 genoemd naar mevrouw Helena Theodora Kuipers Rietberg, geboren 26 mei 1893 te Winterswijk. Als ’tante Riek’ was zij de centrale figuur van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, tot de oprichting waarvan zij in 1942 in nauwe samenwerking met ds. F. Slomp het initiatief nam. Na haar arrestatie werd zij overgebracht naar het concentratiekamp Ravensbrück, waar zij op 27 december 1944 overleed.

Dr. A. Kuyperlaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Abraham Kuyper (1837 – 1920), gereformeerd theoloog en staatsman, 1869 predikant te Amsterdam, 1874 en later vele malen lid van de Tweede Kamer. 1880 Hoogleraar aan de door hem gestichte Vrije Universiteit; 1901 – 1905 Minister-President. Leider der Antirevolutionaire Partij. Hij speelde een belangrijke rol in de schoolstrijd. Zowel op de kerkelijke als op de politieke geschiedenis van zijn tijd heeft Kuyper een onuitwisbaar stempel gezet.

Kwartellaan

Zeist
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan Kroostweg namen te geven van verschillende hoendersoorten Fazantenlaan en -plein, Korhoenlaan, Kwartellaan en Patrijzenlaan.

Kwekerijweg

Zeist
Op 30 juni 1986 genoemd naar de in de onmiddellijke nabijheid gelegen kwekerij van Abbing B.V.

Kwikstaartlaan

Zeist
Toen in 1971 nabij de Sniplaan, ter ontsluiting van het industrieterrein aldaar twee wegen moesten worden aangelegd, is wat de naamgeving betreft aansluiting gezocht bij de Vogelwijk. In de raadsvergadering van 4 januari 1971 werd de wijk verrijkt met de Kwikstaartlaan en de Leeuweriklaan.