Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - M

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter M.

Nelson Mandelalaan

Zeist
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen ten behoeve van de nieuwbouw op een terrein aan de Boulevard de naam Nelson Mandelalaan gegeven. Hiermee werd een in januari 1988 gedane belofte ingelost om bij de uitvoering van het bouwplan aan de Boulevard dat grenst aan de zogenaamde Transvaalbuurt een nieuwe weg in dit gebied te noemen naar een Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder. Nelson Rolihlala Mandela was één van de vooraanstaande leiders van de bevrijdingsbeweging African National Congres (ANC). Op 12 juni 1964 werd hij tot levenslange gevangenschap veroordeeld wegens zijn leiderschap van de militaire vleugel van het ANC. Na zijn vrijlating in 1990 voerde hij als leider van het ANC onderhandelingen met president F.W. de Klerk over totale afschaffing van de apartheid. Hij ontving in 1993 samen met president De Klerk de Nobelprijs voor de Vrede. Na de verkiezingen in mei 1994 werd Mandela voor een periode van vijf jaar gekozen tot president van Zuid Afrika. In 1999 droeg hij het presidentschap over aan Mbeki.

Marktplein anno 1926 - particuliere collectie
Markt

Zeist
Op 7 november 1988 is aan het plein waar de bibliotheek en muziekschool zijn gelegen en dat als centrum van Zeist functioneert de oer-Hollandse naam Markt gegeven.

Marmontweg

Austerlitz
Op 29 oktober 1925 genoemd naar de Franse generaal Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, Hertog van Ragusa (1774 – 1852). Generaal Marmont diende reeds onder Bonaparte in Italië en Egypte. In 1804 en 1805 commandeerde hij de Franse en Bataafse troepen die op de hei bij Zeist gelegerd waren. In juli 1806 kreeg Marmont het opperbevel over Dalmatie. Hij vestigde zich in Dubrovnik, toen Ragusa geheten. Napoleon vereerde hem in 1808 met de titel Hertog van Ragusa. In 1809, na de slag van Wagrain, werd hij bevorderd tot maarschalk. In datzelfde jaar werd hij gouverneur van de lllyrische provincies (aan de noordoostkust van de Adriatische Zee, in wat nu Kroatië en Slovenië is) en in 1811 werd hij opperbevelhebber in Portugal. Na zich aan Lodewijk XVIII te hebben onderworpen werd hij pair in Frankrijk. Bij de juli-revolutie (1830) leidde hij de vergeefse tegenactie en vluchtte hij met Karel X naar Engeland (zie ook Austerlitzseweg).

Marshof

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Marshof gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De Planetenlaan geeft toegang tot alle ‘hoven’ en het centrale plein die alle namen hebben van planeten. Mercuriushof, Plutohof, Marshof, Uranushof, Jupiterhof, Neptunushof en Saturnushof. Voor het achtervoegsel hof is gekozen, vanwege de stedenbouwkundige opzet waarbij de woningen zijn gelegen om een hof.

Mr. H. Marsman - van de Poll Stichting Zeist
Mr. H. Marsmanstraat

Zeist
Op 11 oktober 1948 genoemd naar mr. Hendrik Marsman (1899 – 1940), Nederlands dichter en romanschrijver. Hoofdwerken: Paradise Regained (1927), Kort Geding (1931), Porta Nigra (1934), Tempel en Kruis (1940). Marsman werd geboren in de woning aan de 2e Dorpsstraat 48 te Zeist en woonde van 1905 – 1921 in het pand 2e Dorpsstraat 34. In de voorgevel van laatstgenoemde woning is een gedenksteen aangebracht. Marsman kwam om het leven toen het schip waarop hij na de Duitse inval naar Engeland trachtte te gaan, werd getorpedeerd.

Marterlaan

Den Dolder
Op de tussen de Paduaweg en de Paltzerweg gelegen terreinen zijn op 5 januari 1959 aan een viertal aan te leggen wegen namen gegeven, welke ontleend zijn aan op bosgrond levende dieren, te weten de das, de eekhoorn, de hermelijn en de marter.

Maurikstraat

Zeist
Genoemd naar een vroegere bewoner, vermoedelijk bakker Bastiaan van Maurik, die daar omstreeks 1754 woonde. In die jaren werd de straat onder andere Mauriksgang en Mauriksteeg genoemd. Later, toen de daar gevestigde azijnmakerij ‘De Ster’ voor de bewoners van Zeist een begrip was geworden, werd de Maurikstraat ook Azijnsteeg genoemd. In het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist van 1826 werden de woningen aan het gedeelte van de huidige Maurikstraat, grenzende aan het Walkartpark, Het Buurtje genoemd. Uit een advertentie in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 19 september 1868 blijkt, dat deze woningen ook werden aangeduid met ‘Achter de Kerk’.

Meent

Zeist
Op 4 maart 1991 is aan één van de twee nieuw aangelegde wegen nabij de Brink de naam Meent gegeven omdat daar voorheen de gemeenschappelijke gronden waren gelegen. Ook de naam Meent wijst in die richting.

Meerkoetlaan

Zeist
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan Noordweg namen te geven van weidevogels en watervogels, Gruttolaan, Kievitlaan, Meerkoetlaan, Reigerlaan, Roerdomplaan en Sniplaan.

Johan de Meester - Letterkundig museum s-Gravenhage
Johan de Meesterstraat

Zeist
Genoemd naar Eliza Johannes de Meester (1860 – 1931), Nederlands journalist, criticus en romancier, auteur van vele romans. Voornaamste werken: Geertje (1905), Carmen (1912) en De zonde in het deftige dorp (1912), waarin het Zeist van omstreeks 1900 wordt behandeld. De Johan de Meesterstraat heette vroeger Pompweg. De in de gemeenteraad van 3 november 1948 gebruikte motivering tot de naamswijziging luidde als volgt:

‘De naam Pomp weg, ontleend en herinnerend aan een pomp, welke zich op de Oude Arnhemseweg bevond tegenover de uitmonding daarop van eerstgenoemde weg, heeft overigens geen enkele historische betekenis. Uit dit oogpunt bezien heeft het behoud van die naam dus geen waarde. Nu door uitvoering van de bebouwingsplannen op bedoeld terrein de toestand ter plaatse radicaal wordt gewijzigd, is het onzes inziens juist om aan de weg, welke tot nu toe Pomp weg heet, een naam te geven, welke in overeenstemming is met de straatnamen in de omgeving. Deze zijn ontleend aan de namen van Nederlandse letterkundigen. Wij menen u daarom te moeten voorstellen meergenoemde straatnaam te wijzigen in Johan de Meesterstraat’. Iedereen was het daar blijkbaar mee eens, want met één enkele hamerslag werd conform besloten. Johan de Meester woonde van 4 augustus 1869 tot 7 mei 1875 in Zeist in het huis 1e Dorpsstraat 3.

Johan C. Meijerlaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Johan Coenraad Meijer, geboren 5 september 1919 te Gantoeng (Indonesië), adelborst, wonende Boulevard 22 te Zeist, omgekomen 11 mei 1942 te Eijsden.

H.M. van der Mersch - Gemeente Archief Zeist
Van der Merschlaan

Zeist
Op 19 december 1922 genoemd naar Hugo Maurits van der Mersch (1849 – 1916), wethouder van Zeist van 6 september 1881 tot 2 augustus 1884 en van 5 september 1899 tot 7 september 1909.

Mercuriushof

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Mercuriushof gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De Planetenlaan geeft toegang tot alle ‘hoven’ en het centrale plein die alle namen hebben van planeten. Mercuriushof, Plutohof, Marshof, Uranushof, Jupiterhof, Neptunushof en Saturnushof. Voor het achtervoegsel hof is gekozen, vanwege de stedenbouwkundige opzet waarbij de woningen zijn gelegen om een hof.

Mesdaglaan

Bosch en Duin
Op 28 februari 1929 genoemd naar Hendrik Willem Mesdag (1831 – 1915), Nederlands schilder, aquarellist en kunstverzamelaar. Hij behoorde tot de Haagse School en schilderde voornamelijk zeegezichten met als bekendste werk het zogenaamde Panorama Mesdag. Hij bracht een prachtige verzameling schilderijen bijeen, die in het Museum Mesdag te ‘s-Gravenhage zijn ondergebracht. De Mesdaglaan werd vroeger Oranjelaan genoemd.

Middellaan

Zeist
De Middellaan, in de tweede helft van de negentiende eeuw aangelegd in het zogenaamde Antonpark, ligt precies midden tussen de Weeshuislaan en de Jagerlaan. Vóór de officiële vaststelling van deze naam op 24 april 1895 werd deze laan ook Middenlaan genoemd.

Frans van Mierislaan

Huis ter Heide
Genoemd naar Frans van Mieris (de Oude) (1635 – 1681), Nederlands schilder van fijnzinnige genretaferelen en portretten in de trant van zijn leermeester Gerard Dou.

Minckelerslaan

Zeist
De in 1911 door de woningbouwvereniging ‘Ambtenaren en werklieden Gasfabriek’ aangelegde Minckelerslaan is genoemd naar Jan Pieter Minckelers (1748 – 1824), Nederlands natuurkundige en apotheker. Studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit te Leuven waar hij in 1771 werd benoemd tot hoogleraar. Uitvinder van steenkolengas voor luchtballonnen, dat hij als eerste in 1785 gebruikte voor verlichting van zijn collegezaal. De Minckelerslaan ligt in de onmiddellijke nabijheid van de in 1888 aan de Gasweg (thans Steynlaan) gebouwde en inmiddels weer gesloopte gasfabriek.

Sparrenheuvel met de molen op de hoek circa 1829 - particuliere collectie
Molenweg

Zeist
De Molenweg is genoemd naar de korenmolen ‘De Leeuw’, die tot het midden van de vorige eeuw op de hoek van de Driebergseweg/Molenweg stond. In het Zeisterbos heet de laan, vanaf de zogenaamde Keienbrug tot aan de Krakeling vanouds Molenlaan. Mogelijk liep deze laan vroeger aan de andere kant door tot de Molenweg en is het eventuele tracé verdwenen door bebouwing en straataanleg. De Molenweg heette vroeger Molensteeg, omdat de weg omhoog liep van de huidige Driebergseweg naar de Arnhemse Bovenweg.

Montaubanstraat

Zeist
Genoemd naar Johannes Montauban (1782 – 1876), timmerman, die blijkens het register van de burgerlijke stand in 1839 aan de Muscoviterseheuvelsteeg woonde. Na verloop van tijd ontstond in de volksmond de wegaanduiding de Steeg van Montauban, later de Montaubanstraat. In de tachtiger jaren werd de Montaubanstraat omgedoopt in Huydecoperstraat (naar de in 1882 overleden burgemeester jhr. W.K. Huydecoper). Deze naam is blijkbaar nooit ingeburgerd, want op 24 april 1895 werd op voorstel van het raadslid H.M. van der Mersch de toenmalige Vijverweg omgedoopt in Huydecoperstraat terwijl de voormalige Montaubansteeg voortaan Montaubanstraat ging heten. Hierdoor is de naam van de bekwame bouwkundige Johan Montauban, die onder andere bij de vernieuwing van de Oude Kerk in de jaren 1841 – 1843 zo’n belangrijke rol heeft vervuld, voor Zeist bewaard gebleven.

Montessorilaan

Zeist
Op 8 mei 1967 genoemd naar Maria Montessori (1870 – 1952), Italiaans pedagoge en arts, beroemd hervormster van opvoeding en onderwijs. Zij leidde sedert 1909 in Europa, Amerika en Azië leerkrachten op en woonde de laatste vijftien jaren van haar leven in Nederland. De Montessorimethode is gebaseerd op de centrale gedachte dat een kind zichzelf ontwikkelt, mits men zorgt voor een milieu dat tot handelen uitnodigt.