Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - W

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter W.

Walkartweg

Zeist
Op 20 oktober 1905 genoemd naar de dames H.S.P.J. en M.H. Walkart, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 435. De dames Walkart hadden hun buitenverblijf in Zeist op de hoek van de 2e Dorpsstraat en de Nassau-Odijklaan. Zij waren bovendien eigenares van de aan de overzijde van de 2e Dorpsstraat gelegen grond, alsmede van de zogenaamde Overplaats (het huidige Walkartpark) aan de Donkerelaan. Mevrouw Marianne Henriëtte Walkart, overleden te Amsterdam op 2 maart 1904, legateerde de Overplaats (van het buiten ‘Middenhoeve’) aan de gemeente Zeist, onder de last, dat het daarop staande bos tot publieke wandelplaats zou worden opengesteld. Haar zuster mevrouw Hendrika Suzanna Petronella Johanna Walkart is op 6 augustus 1901 te Zeist overleden.

Mevrouw M.H. Walkart - Gemeente Archief Zeist
Wallenburg - particuliere collectie
Wallenburg

Zeist
Op 7 december 1971 genoemd naar de hofstede ‘Wallenburg’, die omstreeks 1797 door de heide-ontginner van Franse afkomst Jean Maurice Damblé (d ‘Amblé) (1746 – 1821) werd gesticht. Het landgoed ‘Wallenburg’ strekte zich aan de zuidkant uit tot de omgeving van deze in 1972 aangelegde weg. Aanvankelijk heette de hofstede ‘Wallenberg’, afgeleid van de zandwallen die erf en akkers omgaven en het nabijgelegen Berg, thans Soesterberg.

Warande

Zeist
Op 2 oktober 1978 is, aan het gebied gelegen aan de Dreef, hoek Oude Arnhemseweg, de naam Warande gegeven. Daarbij is, overeenkomstig de wijknaamgeving in Zeist-West, besloten, dat die naam tevens zal dienen als straatnaam voor de binnen dat gebied geprojecteerde ontsluitingswegen. De naam is gekozen op grond van het karakteristieke van het terrein, waarvan de bestaande houtopstand zoveel mogelijk is gespaard.

Waterhoenlaan

Zeist
Op 29 juli 1974 heeft de gemeenteraad aan de tussen de Koppelweg en Leeuweriklaan aan te leggen weg in de 3e fase van de woningbouw in Zeist West de naam Waterhoenlaan gegeven.

Waterlooweg

Austerlitz
Genoemd naar de gemeente Waterloo in België, waar Napoleon op 18 juni 1815 verslagen werd door de Engelsen onder Wellington, de Pruisen onder Blücher en de Nederlanders onder de Prins van Oranje.

H. van Weerden Poelman - collectie sectie militaire luchtvaart historie Koninklijke luchtmacht
Van Weerden Poelmanlaan

Huis ter Heide
Op 7 december 1953 is één der toegangswegen naar de vliegbasis Soesterberg genoemd naar Hendrik van Weerden Poelman (1890 – 1945). Kapitein-vlieger Van Weerden Poel man was een zeer bekend figuur in de vliegwereld, onder meer wegens zijn deelneming aan de eerste Indië-vlucht. Hij woonde in de gemeente Zeist van 1927 – 1936.

Weerdenburg

Huis ter Heide
Op 20 december 2011 is aan één van de nieuwe straten op het terrein van Beukbergen de naam Weerdenburg gegeven. Weerdenburg is een buitenplaats in de provincie Utrecht (Woudenberg). Er is voor de namen van buitenplaatsen gekozen, zodat de namen passen bij de naam Beukbergen, ook een buitenplaats.

Weeshuislaan

Zeist
Op 24 april 1895 genoemd naar het in 1864 door de kerkenraad der hervormde gemeente van Zeist aan de Slotlaan gebouwde Protestants Weeshuis. De gevelsteen, welke zich in het archief van de Van de Poll-Stichting bevindt, heeft als opschrift: ‘Deze steen gesteld door Mevrouw de Wd./F.N. van Bern/geboren A. van Goor Hinloopen 11 Juni 1864’. Mevrouw Van Bern was de weduwe van de op 16 augustus 1851 overleden burgemeester van Zeist, F. N. van Bern. Het weeshuis is in november 1958 afgebroken. In de notulen van de gemeenteraad van 9 februari 1894 werd de Weeshuislaan nog Badhuislaan genoemd. De met particuliere steun opgerichte ‘Zeister bad- en waschinrichting’, gevestigd in het thans nog bestaande pand Weeshuislaan 6 t/m 10, bleek onvoldoende bestaansmogelijkheden te hebben. Op 28 juli 1892 werd het in hotel ‘du Croix’ publiek verkocht. Blijkens een advertentie in de Weekbode van Zeist van 9 juli 1892 bevatte het huis: ‘acht badkamers, twee wachtkamers, een keuken, een kelder en twee woonvertrekken’. De inventaris bestond uit: ‘een stoommachine van vier paardenkrachten, drie waterreservoirs en acht badkuipen met toebehoren’. Op 6 november 1978 is aan het parkeerterrein achter het warenhuis van Vroom en Dreesmann de naam Weeshuisplein gegeven.

Weeshuis - particuliere collectie
Wegwijs

Zeist
Op 10 augustus 2009 is de aan één van de nieuwe wegen ten behoeve van de nieuwbouw op het terrein van Altrecht de naam Wegwijs gegeven. De straatnamen drukken iets uit van de ontwikkeling die de cliënten van Altrecht in hun behandelproces doormaken. Andere die namen die zijn toegekend zijn: Gedachtegang, Levenspad, Wenshoek, Wegwijs en Vrij Baan.

Weideweg

Austerlitz
De Weideweg is op 29 oktober 1925 genoemd naar een aan deze weg gelegen weiland (zie ook Schooldwarsweg). De Weideweg werd vroeger Linie genoemd.

Pater Weijersplein

Den Dolder
Op 27 april 2009 is voor een plein in Den Dolder de naam Pater Weijersplein vastgesteld. Willem Petrus Antonius Weijers (kloosternaam als dominicaan: Albertus) werd geboren te ’s-Gravenhage op 22 februari 1859 Hij studeerde bij de Jezuïeten te Turnhout en op 24 september 1880 trad hij in de orde der Dominicanen te Huissen. Op 15 augustus 1887 werd hij tot priester gewijd. Achtereenvolgens was hij werkzaam in verschillende parochies te Rotterdam en Amsterdam. In 1892 werd hij benoemd tot kapelaan te Utrecht in de St. Dominicuskerk aan de Mariaplaats. Met alle kracht wierp hij zich toen in het sociale leven. Hij was in 1893 medeoprichter van de anti sociaaldemocratische vereniging ‘Recht en plicht’ voor spoorwegambtenaren. Op zijn initiatief werd in 1897 in Utrecht een r.-k. geheelonthoudersvereniging opgericht. Hij zette zich ook in voor de oprichting van een broodbakkerij en een volksbadhuis te Utrecht. Op zijn initiatief kwam in 1899 bij de halteplaats Dolderseweg (thans Den Dolder) een nederzetting (een werkmanskolonie) tot stand, Padua genaamd, waarvan de bewoners zich ‘des morgens naar hun werk begeven en ’s avonds weer thuis komen in een frissche ruime woning met een flink stukje grond erbij en zulks voor geen hoogeren prijs dan thans voor menig krot in een van lucht en licht verstoken slop moet worden betaald.’ Op 31 augustus 1903 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De door pater Weijers in 1899 opgerichte reclasseringsinrichting NV Padua in Den Dolder, waar de Paduaweg naar is vernoemd, bezat dichtbij de spoorwegovergang een woning ingericht tot sanatorium. De woning stond op tachtig meter afstand van de zeepfabriek De Duif. Tussen 1903 en 1908 bouwde de N.V. Padua nog meerdere woningen en een werk- en bergplaats in Den Dolder.

Wenshoek

Zeist
Op 10 augustus 2009 is de aan één van de nieuwe wegen ten behoeve van de nieuwbouw op het terrein van Altrecht de naam Wenshoek gegeven. De straatnamen drukken iets uit van de ontwikkeling die de cliënten van Altrecht in hun behandelproces doormaken. Andere die namen die zijn toegekend zijn: Gedachtegang, Levenspad, Wenshoek, Wegwijs en Vrij Baan.

Weteringlaan

Zeist
Op 17 juli 1972 is de hoofdontsluitingsweg door het gebied van de tweede fase van het plan Zeist-West, lopende van de Waterigeweg naar de Griftlaan, Weteringlaan genoemd, aangezien zich vroeger in Zeist-West een aantal weteringen bevond en deze naam bovendien goed past bij de namen Waterigeweg en Griftlaan. Reeds in de middeleeuwen had men hier de Bisschopswetering, de Hackwetering en anderen.

De Wetlaan

Zeist
Op 29 maart 1901 genoemd naar Christiaan Rudolf de Wet (1854 – 1922), bijgenaamd ‘Oom Chris’. Boerengeneraal, republikeinse volksheld, 1889 – 1897 lid van de Volksraad in de Oranje Vrijstaat, 1899 commandant, 1900 hoofdcommandant, 1907 minister van landbouw. Hij was trouw, eerlijk, vindingrijk en volhardend en de meest geduchte leider der Boeren.

Dr. Wibautlaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Florentius Marinus Wibaut (1859 – 1936), Nederlands sociaaldemocratisch politicus; wethouder van Amsterdam van 1914 – 1931, met onderbrekingen in 1921, en van 1927 – 1929. 1922 – 1936 lid Eerste Kamer, 1928 dr. honoris causa in de economische wetenschappen.

Wickenburg

Huis ter Heide
Op 20 december 2011 is aan één van de nieuwe straten op het terrein van Beukbergen de naam Wickenburg gegeven. Wickenburg is een buitenplaats in de provincie Utrecht (‘t Goy). Er is voor de namen van buitenplaatsen gekozen, zodat de namen passen bij de naam Beukbergen, ook een buitenplaats.

Wouter van Wijklaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Wouter van Wijk, geboren 16 april 1913 te Zeist, opzichter waterleiding, wonende Voorheuvel 38 te Zeist, omgekomen 5 februari 1945 te Amersfoort.

Meester Willemsenlaan

Den Dolder
Op 27 april 2009 is de straatnaam Meester Willemsenlaan vastgesteld. Jacob Willem Herman Willemsen werd geboren te Nijmegen op 7 juli 1911. Op 15 augustus 1932 behaalde hij de onderwijzersakte en op 1 augustus 1934 de hoofdakte. Van 1940 tot 1948 was hij onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Prof. Lorentzlaan. Met ingang van 1 juli 1948 werd hij benoemd tot hoofd van de openbare lagere school in Den Dolder. Een functie die hij tot 17 augustus 1958 vervulde. Hij heeft zich ingespannen voor het herstel van het schoolgebouw dat veel oorlogsschade had geleden en voor de uitbreiding van het schoolgebouw. Zijn afscheid vond plaats op 11 juli van dat jaar. Hij woonde van 15 december 1948 tot 13 januari 1959 in het dorp. De heer Willemsen was bij de oprichting vicevoorzitter en na het vertrek van de heer Drost voorzitter van D.O.S.C. De voorzittersfunctie bekleedde hij van 1950 tot 1955. Na het neerleggen van die functie werd hij tot erevoorzitter benoemd. Hij was tevens redactielid van het clubblad. Hij stimuleerde het verenigingsleven in Den Dolder door bijvoorbeeld vergaderruimte in het schoolgebouw aan te bieden.

Wilhelminalaan

Zeist
Op 24 april 1895 genoemd naar Hare Majesteit Wilhelmina Helena Paulina Maria, Koningin der Nederlanden van 1890 tot 1948, geboren ‘s-Gravenhage 31 augustus 1880, overleden Paleis het Loo 28 november 1962. Zij was van 23 november 1890 tot 31 augustus 1898 Koningin onder het regentschap van haar moeder, Hare Majesteit de Koningin Weduwe Adelheid Emma Wilhelmina Theresia. Op 6 september 1898 werd Koningin Wilhelmina te Amsterdam beëdigd en ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. Koningin Wilhelmina huwde te ‘s-Gravenhage op 7 februari 1901 Zijne Koninklijke Hoogheid Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, Hertog van MeckIenburg, Vorst van Schwerin, enzovoort (1876 – 1934). Gedurende de bezetting verbleef Koningin Wilhelmina van 1940 – 1944 in Londen en was in die tijd het symbool en het geestelijk centrum van het verzet. In 1948 deed Koningin Wilhelmina afstand van de troon ten gunste van haar dochter Hare Koninklijke Hoogheid Juliana Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau. Zij schreef een autobiografie Eenzaam maar niet alleen (1959). De Wilhelminalaan werd vóór 1895 aangeduid als de Grote Cirkellaan. Op 11 maart 1942 werd op last van de Duitse bezetter de naam Wilhelminalaan gewijzigd in Stadhouderslaan, hetgeen op 7 mei 1945 ongedaan gemaakt werd.

Wilhelminaparkflat - Openbare Werken Zeist
Wilhelminaparkflat

Zeist
Op 19 maart 1951 schreven burgemeester en wethouders het volgende aan de gemeenteraad: ‘In het Wilhelminapark wordt een flat gebouwd, waarbij de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal woningen aanwezig blijft. Teneinde vernummering van percelen, gelegen aan bestaande wegen i .c. de Prins Hendriklaan en de Huydecoperweg, thans en (bij eventuele uitbreiding) in de toekomst te voorkomen, lijkt het ons om praktische redenen gewenst U voor te stellen aan het betreffende flatgebouw een naam te geven, welke in wezen dezelfde betekenis heeft als een straatnaam. Wij geven u in overweging zulks te doen door het daaraan verbinden van de naam Wilhelminaparkflat’. De gemeenteraad, op 30 maart 1951 in vergadering bijeen, was het daarmee geheel eens en zodoende heeft Zeist sindsdien een flat met een straatnaam.

Johan de Wittlaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar Johan de Witt (1625 – 1672), Nederlands staatsman, advocaat, 1650 Pensionaris van Dordrecht, 1653 Raadpensionaris van Holland, leider van de Staatsgezinden, de zogenaamde ‘Loevensteinse factie ‘ en tegenstander van het stadhouderlijk gezag van de Oranjes. De volksbeweging, die de verheffing van Willem VI tot stadhouder tot gevolg zou hebben, richtte zich rechtstreeks tegen hem. Na een bezoek aan zijn (veroordeelde) broer Cornelis in de Gevangenpoort te ‘s-Gravenhage, werden beiden vermoord.

Woudenbergseweg

Zeist
De Woudenbergseweg is genoemd naar de ligging van de weg, welke loopt van de Slotlaan naar Woudenberg. De Woudenbergseweg in zijn tegenwoordige vorm is vermoedelijk een uit de napoleontische tijd daterende strategische straatweg, waarbij men, voor het stuk vanaf het einde van de Laan van Beek en Royen tot de (nieuwe) ‘Krakeling’, gebruik heeft gemaakt van de gezichtslaan tegenover het huis ‘Beek en Royen’. De weg werd verhard in 1829.

Wulperhorstpad

Zeist
Op 8 mei 2012 is aan het wandelpad dat grotendeels op grondgebied van de gemeente Bunnik ligt de naam Wulperhorstpad gegeven. De straatnaamcommissie van de gemeente Bunnik heeft contact opgenomen met de straatnaamcommissie van de gemeente Zeist om dezelfde naam te kiezen voor het wandelpad. De naam Wulperhorstpad is een vernoeming naar de buitenplaats Wulperhorst wat vlakbij gelegen is en in dat gebied een historische naam is.