Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 50

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 50
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
50
Is onderdeel van:
8 . Dijnse lweg (bladz . 45) De Dijnse llJeg werd in 1853 Grafweg genoemd .
9 .
Johan de Wittlaan (bladz. 60) Uit de woorden "werden beide op het schavot terecht - ges t e ld" zou kunnen worden geconcludeerd dat hier sprake i s van de uitvoering van een vonnis . Da t is niet juis t . Cornelis en Johan de Witt werden beiden ve rmoord .
10 . Dolderseweg (bladz. 91)
In de voorlaatste regel moet Workun worden gewijzigd 1n Workum.
11. In het alfabe ti sch register ontbreekt he t \hllem Pijpe rplein (bladz . 24 ) .
Na het verschijnen van "De straatnamen van Ze i s t"
heeft de gemeenteraad de vol gende s traa tnamen vas t ge- steld:
Op 2 oktober \978 is aan het wooncomplex, ge l egen aan De Dreef, hoek Oude Arnhemse,,,eg de naam
gege-
ve n. De naamgev ing werd als volgt gemotiveerd:
"Aangezien rondom het bouwplan vee l groen e n enige
voe tpaden worden aangelegd, het Eikensteinselaan tje voor een groot deel a l s voe tpad binnen het gebied gehandhaafd lJordt en de bes taande houtopstand zovee l mogel ijk wordt gespaard kan dit gebied a l s een toekomstig lJandelpark c .q . een "\yar ande" worden aangemerkt . In verband hierme- de en ge l e t op de ligging van het wooncomplex en de in- terne wegen naar de ingangen daarvan , ZOu daaraan ove r- eenkoms tig de wijknaamgeving in Zeis t-Wes t, één naam kunnen worden gegeven. Hiervoor komt , gezien het karak- teristieke van dit gebied , naar onze mening i n aanmer- king de naam "War ande ". Op 6 november 1978 is aan de verbindingsweg tu ssen de Kroostweg en de Utrechtseweg de naam IINie uwe roordweg" ge -
45
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer