Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 73

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 73
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
73
Is onderdeel van:
moment niet mogelij k . Er zal ongetwijfe ld later gelegen- heid toe zijn . Spreker zeg t de heer \,els dank voor zijn bijzondere hulp bij de filmvertoning . Voor t s wij s t hij op de publikaties van de Stichting,
die ten verkoop zij n neerge l egd en op de mogelijkheid van bezoek aan de werkkame r; de nieuwste aanwinsten zijn daar aanwez i g . Voor kennismaken met de verzamelingen van de Stichting is vandaag geen ge l egenheid ; daarvoor kome men op dinsdagmorgen. Men verzuime echter nie t om vandaag he t portret van Willem Ad riaan van Nassau , dat door de ge- meent e r ecent ven<1orven is en dat in de zogenaamde zil- verzaal hangt, t e bez i chtigen. He t werk van de Stichting , aldus spreker, i s de l aatste
j aren in een soor t stroomver snelling terech t gekome n, ook al zijn wij nog lang niet waar wij zouden willen zijn. Het aantal publika ties - monografieën, artikelen in het Bulletin - is zeer veel groter dan vroeger . Het zou van belang zijn te komen tot een zekere sys t ematisering, uit- gaande van de "wi tte plekken" in de zeister geschied- schrijving , waarop Van der Burg doelt in zij n nieuwe bi- bliografie . Het zou ook van belang zijn i nd ien e r meer onderzoekers beschikbaar waren. Voor de bewerking van het l aa t ste deel van de Bronnen (tot 1680) schijnt een oplos - s ing in z i cht; ook zal binnenkort een monograf i e ver- schijnen over de ontwikkeling van de moderne arb eide r sbe- weging in Zeist . Buitengewoon veel werk is verzet aan het documentatiewerk, de iconografische atlas, he t kaartmate- riaal, de knipselverzameling, de bibliotheek ; bijna a l l es i s geordend en toegankelijk. Er i s een bibliografie ge- reed gekomen met de namen van 129 aute urs . Spreker dankt allen, die, gering in aantal, zoveel tot stand konden brengen.
Tenslotte drie opmerkingen . In de eerste plaa t s he t
feit , dat de Stichting er bij lange na nie t is. Veel mo- gelijkheden blijven liggen wegens te geringe armslag . Dit is ook we l het gevolg van een gebrek aan financi ële mid- delen . Enerzijds verricht de Stichting werk, dat elders voor gemeenterekening komt; anderzijds i s he t geringe gemeent elijke subsidie totaal onvoldoende. Overigens ware
66
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer