Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 7

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 7
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
7
Is onderdeel van:
Van de Poll-Stichting op dinsdagmorgen te woord. Onze Stichting heeft z i ch gemeld als gegadigde voor
de vleugel. van het Slo t of een gedeelte daa rvan, waarin thans nog de Huziekschool is geves tigd. Een ruimere huisvesting biedt immers meer mogelijkheden tot een pe rmanente tentoonstelling van de "unica" van onze Stich ting. Op ambtelijk niveau heef t reeds overl eg met de gemeente Zeist plaatsgehad. De werving van contribuanten heeft gelukkig suc ces
gehad . Thans beloopt he t aant al 463 . De Nieuwe Zeister Cou r ant en De Nieu,"sbode hebben ook
dit jaa r we er de onmisba r e publici teit gegeven aan de ac tiviteiten van onze St i chting. Een woord van dank i s meer dan gerechtvaardigd. Ook in de toekoms t hoop t onze Stich t ing op een goede wederzi j dse samenwerking. De lokale geschiedschr i jving wint nog s teeds aan be- langstelling. Het i s jammer dat de gemeente Ze i s t nog s teeds niet het voorbeeld heeft gevolgd van andere ge- meenten, zoa l s bijvoorbeeld Apeldoorn en Schiedam , door aan he t basi s - en voortgezet ondenvij s een brochure betreffende de plaa t selijke geschiedenis ter beschik- king te stellen. Het i s te hopen dat de gemeente en onze Stichting de mogelijkheid zullen vinden om aan het zeister onderwij s een beknopte historie va n Zeist ter hand t e stellen . Een gevolg d3arvan zou kunnen zijn een gro tere belangstelling uit onderwij skringen voor het werk van de Van de Poll- Stichting. Hoge de V,ln de l"óll- Stichting van de groeiende be- langste l ling voor de lokale geschiedschrijving èn in contribuantenbestand èn in de groei van he t aantal v rijwilligers profijt hebben! Van de gemeente Zeist verwacht de Van de Poll- Sticht ing ook in een tijd van noodzakelijke bezuinigingen een redelijke bijdrage, zodat het in 1951 begonnen werk kan worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.
V.A.H. van der Burg Eerste secretari s
6
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer