Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0137 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
137
is de fijnste kwalitcit. 1 . ! 63 " ,
' *
II. Wagonvoort te Utrecht, le ponningm.; II. B. van Lummcl to Nijmegon, 2c pcnningm. Chrlstelijlte opleidingsscliool „WiIheImina" to Zeist. J. Poppes, hoofd; N. A. Kortlandt, schoolarts.
Hcrvornulo Zomlagschool voor meisjcs. Locaal: Openbare Lagcrc School aan den len Hoogcwcg no. 21. Host uur: Mcj. E. J. Couvce, prcsidonte; Mej. E., do Mol van Ottcrloo, Socrctarossc; Moj. II. S. W. van dcr Morsel), p e n n i n g m.
Ilervorindo Zondagschool voor jongtfns. Locaal: School dcr Ncdcrl. Hcrv. gemeente aan dc Slotlaan no.7. liostuur: do Hcoren: P. J. Palmboom, Joh. Meeu- wonborg on W. Iicesink on de Dames : J. P. Palmboom, D. D. Palmboom en P. M. W. Palmboom.
Zondagsschool voor jongens en moisjes. Locaal: Montaubanslraat no. 21. Bestuur: H. Stap, voorz.; Mej. II. M. Gulden- steeden Egeling, pcnningm.; en de dames: L. Roelink, M. van Ewyck, C. van Lith, D. Meeuwenberg on H. van Yliet. ARBEID- EN FABR1EKSWEZEN. Zeist belioort tot do 6o arbcidsinspectio; M. Raven, inspectour van don arbcid voor do provincio Utrecht, mot standplaats Utrecht. C. J. de Lango to Zoist, ambtenaav bclast mot hot toc- zicht op dc naleving dcr arbeidswet. Rijkstoeziclit op liet Stoomwezen. Twcedc district.-Standplaats Dordrecht. J. II. Verhooff ingenieur 2e kl.; R. van dcr Yalk, op- zichter, lo kl. cn II. A. Kolk, opzichter, 2o kl. Ilet tweede district strelct zich uit over dc provincio Utrecht cn ccn gedeelto van Z.-Holland.
Scliacrwcydcr Bosch- en Yill.a-I'ark, Zeist. UOUWTEUREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer