Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0035 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
35
CRETONNE- EN ZIJDEN LAMPENKAPPEN :: EN VOLANTS.
gel; als leges moet worden betaald 25 ct. voor een extract geboorte, over- lijden en huwtoestemming en 40 ct. voor een extract huwelijk en echtschei- ding. Verzoeken tot het doen van huwe- lijksafkondiging en bewijzen van plaats gehad hebbende huwelijksafkondigin- gen kosteloos. Het tarief voor de huwelijksvoltrek- king in de verschillende klassen be- draagt: le klasse f 100.— 2e klasse f 40.— onverschillig op welken dag en uur — echter tusschen des voormiddags 9 en des namiddags.4 uur. 3e klasse / 15.—, op Donderdag — anders dan om 9 uur of 11 uur. De algemeene trouwdag is Donder dag des voormiddags 9 uur en 11 uur (kosteloos). Huw. voltrekking in een Biiz. huis f 150.—. — Bij Huwelijksvoltrekking in de le klasse zal de trouwzaal worden voorzien van looper en kleed en van een canape voor bruid en bruidegom. Plaatselijke Secretarle. Raadhuis geopend voor het publiek van 9 uur voormiddag tot 1 uur namiddag. Burgemeester-kamer no. 16. G. J. Hungerink, Secretaris, kamer no. 15. De Secretaris is voor het publiek te spreken: Dinsdag en Vrijdag van 11—12 uur. De Secretarie bestaat uit vijf afdee- lingen. Eerste afdeeling: Algemeene zaken. Kamer no. 13. J. H. A. Modderman, hoofdcommies, chef der afd., L. van Dijk, commies, O. J. van Griethuijsen, commies, W. Gra- pendaal en P. A. v. der Werff, klerken. Tweede afdeeling: Registratie enz. Kamer no. 14. P. A. Huurman, Commies Chef. Derde afdeeling: Burgerl. Stand, Be-
1 volking, Verkiezingen, enz. kamer no. 8. A. H. van Tellingen Sr., ambt. v. d. Burgerl. Stand, commies chef der afd.; J. Schep, adj. commies le kl.; A. v. d. Akker en J. A. van Lunteren klerken. A. van der Veen, Volontair. P. de Vries, Bevolkingsagent. Militairezaken en Pensioenen: kamer No. 7. H. van den Ham. commies, plaats- verv. chef der derde afd. en C. Bos klerk. Vierde afdeeling: Belastingzaken kamer no. 1. J. B. Rijnten, controleur der plaatse lijke belastingen, chef der afdeeling; J. Reijnders, adj. commies le kl., A. H. van Tellingen Jr. en J. P. Becker, kler ken, B. Zijlstra, Volontair. Vijfde afdeeling: Financien, Onder- wijs en Volkshuisvesting, kamer no. 6. J. van der Weerd, commies chef der afd.: C. Harkema, commies; J. de Vis- ser en J. L. Thalen, klerken. A. W. v. d. Ham, concierge-chef bo de, Th. G. van Kempen, gem. bode en D. J. Hofland, tijd. bode. De gemeente Zeist is verdeeld in 14 Stemdistricten. Het Hoofd- tevens centraal stembureau voor de Raadsverkiezing is gevestigd in Stemdistrict I (Raadhuis). Leden van het Hoofdstembureau: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Seroos- kerken, Burgemeester, voorzitter; Jhr. Mr. F. v. de Poll, Mr. F. A. Beun- ke, J. M. de With en A. H. v. Tellingen. Waar in de verschillende gemeen- telijke verordeningen gesproken wordt van de kom der gemeente, moet daaronder verstaan worden het grond- gebied der gemeente, gelegen binnen de volgende grenzen: de Blikkenbur- gerlaan — Waterige weg — Utr. weg — Kroostweg — Koppelweg naar den Utrechtsche weg — Utrechtsche weg terug tot Schaerweidelaan, — Schaer-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer