Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0086 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
86
F a L GADELLAA V Te r , h 6 U 8 Ve e" 3 08 St
Commiss.: Mr. W. H. J. Blancken- hagen; Mr. Th. R. Valck Lucassen, Q. H. Fygi; H. L. van der Veen; Mr. J. H. de Crane en H. T. Klaasen. Arb. Tooneelvereeniging „Tot Steun in den Strijd". Opgericht 19 Juli 1919. Afdeeling van den Bond van Arbeiders Tooneelvereenigingen in Nederland. Qoedk. bij Kon. Besluit. Regisseur: A. M. Huisken. A. M. Huisken, Voorz.; M. Donse- laar, Seer., Jagerlaan 36; E. v. Ee, Pen- ningm.; Mevr. J. v. d. Pol-v. Beek, 2e Penningm. Doei, Art, 3: De bond beoogt — naast het dienen der kunst en het zuiver sprekenderNederlandschetaal — het tooneelspel dienstbaar te roaken aan de propaganda voor de Arbeidersklasse, zooalsdie haar uitdrukking vindt in de gebeele moderne strijdende arbeidersbeweging. Repetitieavond lederen Dinsdag te half acht in de Nieuwe Sociteit. Tooneelvereeniging „Het Zeister Tooneel". Opgericht Oct. 1927. Bestuur: H. v. Wermeskerken, voorz.; H. Nooder, seer., Zeister straatweg te Soesterberg; G. Geijtenbeek, penning- meester, Maurikstraat. Regisseur: H. v. Wermeskerken, Heerenlaan 6.
Chr. Reciteervereeniging „Vriendenkring". Opger. 1923. Inf. adres: A. Lasterie.
Dubbel Mannenkwartet Con Amore. A. de Man, voorzitter; G. v. d. Flier, seer., Schaepmanlaan 72. Directeur: Ch. Karsten.
Zeister Mannenkoor. Opgericht 14 December 1892. Aangesloten bij het Kon. Ned. Zan- gersverbond. Beschermheer Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Directeur: Corn. A. Galesloot. Eere-Voorz., jhr. Mr. F. v. d. Poll;
Voorz., L. v. d. Tang, Seer.; M. Paas- man, Boschlaan 3, 2e Seer.; A. W. Kooman, penningm.; A. de Man, le Dorpsstraat 4, Bibliothecaris; A. J. W. Rommes en J. W. Seylhouwer, leden. Repetities Donderdagavond in de Nieuwe Societeit, Donkerelaan. Contribute: Werkende leden / 13.— per jaar, (wekelijks / 0.25). Kunstlievende le den f 2.50 per jaar. Donateurs en Do- natrices f 5.— per jaar. Aanmelding bij het Bestuur of op de oefeningsavonden in de Nieuwe Socie teit.
Chr. Gem. Zangvereeniging „Excelsior", Huis ter Heide. Opgericht 2 Januari 1919. Beschermheer Jhr. Mr. G. W. Hooft van Woudenberg van Gerestijn. Eerevoorz.: HoogEdelgestr. Heer Mr. H. Th. 's Jacob, Comm der Koningin Prov. Utrecht. Eere-Iid: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, Burgemeester. le Voorz.: H. Klijn; 2e Voorzitter: F. Smit; Seer.: A. W. Kooman, Leger- plaats Soesterberg; Penningm.: J. Fluit; Bibl.: W. Arends. Direc : Theodoor P. J. Jansen, Utrecht. Repetitie op Woensdagavond van 7.30 tot 9.30 in een lokaal der Chr. School te Huis ter Heide.
Christelijke Zangvereeniging „Laus Deo". Opgericht 7 Maart 1920. (Aangesloten bij den Bond van Christelijke Zangvereenigingen in Ne derland). Bestuur: A. J. Dengerink, le Voorz., Bothalaan 96; J. Pomstra, Secretaris, Bothalaan 7; J. van Barneveld, de la Reylaan 15, penningm.; H. J. Hubee en Mejuffr. G. Breevaart, bibliothecar. en J. Wiggelinkhuizen, alg. adj. Eere-directeur: W. v. d. Blij te Utrecht. Directeur: Wouter Reuhl, Eikenlaan 9, Zeist. Repetitie: Dinsdag van 8—10 uur in gebouw ,,Irene".
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer