Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0090 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
90
F a L. G ADELL A A " of 1
66 Nederlandsche Natuur-historische Vereeniging. Afd. Zeist en Orastreken. Opgericht 21 Dec. 1907. Bestuur: C. Brakman, Voorzitter; j. C. Cornelis, Seer.; Mej. A. M. M. v. Oordt 2e Seer.; H. C. Scholten, Pen- ningmeester. De vereeniging steltzich ten doel: a, het verspreiden van kennis der natuurlijke historie, in de eerste plaats onder hare leden, doch ook buiten de vereeniging; b, het steunen van pogingen, die kunnen leiden tot ioplossing van natuurhistorische vraagstukken; c, het aanwenden van pogingen, om terreinen, die uit een natuurhistorisch oogpunt belang- rijk zijn, te beschermen; d, het bevorderen van het onderling verkeer tusschen verschiilende beoefenaars der natuurlijke Historie. Aantal leden in Nederland ruim 3200. Inrichtingen voor Onder= wijs enz. Zeist behoort tot de Inspectie, Amersfoort. Inspecteur, L. W. v. Loon. Christelijk Lyceum met Internaat te Zeist. Uitgaande van dt Vereeniging voor Christelijk Hooger en Middelbaar onderwijs te Zeist. Qoedgekeurd bij Koninkiijk Besluit van 7 Nov. 1908 No. 52, van 29 Juni 1918 No. 14 en van 28 Januari 1920 No. 55. Curatorium: H. Colijn, Eere-voorz.; Dr. H. Th. 's Jacob, voorzitter; Jhr. M. de Jonge, secret.; Jhr. Mr. H. A. M. van Asch van Wijck, penningm.; Ds. W. Bieshaar; Mr. J. F. v. Beeck Cal- koen; Ds. A. W. Ippius Fockens; Dr. H. C. Rutgers ;E. W. Baron van Was- senaer van Nederhemert, Jhr. L. Huy- decoper van Nigtevecht. Rector: Dr. H. A. Weststrate. Predikant-Directeur van het Inter naat: Ds. O. W. C. Vunderink. Leeraren: Dr. J. Fernhout, conrec- tor; P. Minderaa, (oude talen); Dr. H. C. Schamhardt, onderdirect. H. B. S.; H. J. van Eekeren, (Nat. Hist.); Mej. E. C. C. Gronemeijer (Hgd.), J. W. Ko- ning, A. F. Monnich, (Wisk.); D. van
Zanten, (Scheikunde); L. Hobma, (Nat. kunde); W. H. van de Pol, (Aardrijks- kunde); W. F. v. Overeem, (Han- delsw. en staathuishoudk.); G. S. Stokmans, (Teeken.); G. Vermeulen en Mej. M. C. Cornelis, (Gymn.); W. Snelleman, (Hgd.); E. van Ewijk, (Fr.); J. Kuijlman, (Eng.); Dr. Ph. J. Lansberg, (Ned. en Gesch.); Mej. Dr. J. Knierim, (Ned. en Gesch.); H. G. du Crocq, (Fr.); Mr. J. Wieringa, (Handelsr. en Staatinr.). Openbare Scholen. J. Mulder, hoofd der School voor U.L.O. Choisyweg; P. Bloemendaal, hoofd der school voor L. O., a. d. Prof. Lorentzl.; S. Sybenga, hoofd der school voor la ger onderw. aan d. le Hoogew, no. 1; J. Schaap, hoofd der school voor L. O- aan den le Hoogeweg no. 2; P. S. van't Hof, hoofd der school voor lager onderwijs aan den Bergweg; P. Drapers, hoofd der school voor lager onderwijs te Austerlitz, F. C. Hoek, hoofd der school voor lager onderwijs te Den Dolder.
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Afd. Zeist -— de Bilt. M. v. Staveren te Zeist, Voorz.; N. Pennings te Zeist, Boschlaan 17, le Secretaris; N .van Zalingen te Bilt- hoven, 2e Seer.; T. A. Heidstra, te Zeist, le Penningmeester.
Nederlandsch Onderwijzers Genootschap. Afd. Zeist en Omstreken. J. Mulder, Voorzitter; W. A. Linne- bank, Secretaris; Mej. C. H. van Dijk, Penningmeesteresse.
Bijzondere School van de Nederl. Herv. Gemeente voor U. L. O. (a.d. Slotlaan no. 3a). A. van den Bos, hoofd der School Bijzondere Scholen van de Nederl. Herv. Gemeente voor Lager Onderwijs. (a.d. Weeshuislaan en de Egelinglaan). Jan van Ginkel hoofd der school, a. d. Weeshuislaan.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer